Risk

Den risknivå, som anges på experternas aktieportföljer, bedöms av ledningen för AktieExperterna.

Risknivån baseras på följande faktorer:

* Portföljens spridning i branscher. Risken minskar ju större spridning det är mellan olika branscher i portföljen. Ju känsligare branschen är desto större risk. Biotech branschen anses t.ex., generellt sett, känsligare än t.ex. industribranschen.

* Portföljens spridning geografisk. Risken minskar ju större spridning det är mellan olika länder/världsdelar i portföljen.

* Portföljens bolag. Bolag/aktier som ligger på de större listorna tillhör de mer etablerade bolagen med större omsättning. Dessa bolag är i de flesta fall inte lika riskabla som småbolagen på de mindre listorna.

* Expertens bevakning och aktivitet. Ju mer flexibel och aktiv en expert är i att byta inriktning beroende på yttre omständigheter, desto mindre blir risken.

* Portföljens andel likvida medel. Med större andel likvida medel i portföljen, ju mindre risk.