Metallvärden

Metallvärden Bevaka tråd

Startad av Börsanalytiker1

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Börsanalytiker1s bild

Har fått lite intressant info om att det kan vara värt att köpa aktier i Metallvärden, visas stort intresse för denna aktie. Det är en billig aktie, om den stiger går det att tjäna en hel del. Såg att det handlades mycket aktier sent i fredags.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

En lottorad är alltid kul , har man dessutom aktien i vanlig depå, så kan man ju dra nytta av förlustavdraget .Minns när Metallvärden lanserades för många år sedan , inför grupper av småspararare.Michael Lindström m fl körde lanseringen. Roade mig med att jämföra en av Michaels andra skapelser Zenergy och dess aktieutveckling med Metallvärdens . Finns stora likheter.Metallvärden gjorde ju dessutom KK i början på året men fick igenom en rekonstruktion , så det måste vara extra spännande ......

elskarutdelnings bild

Verkligen en riktig lottorad! Börsvärde som en trea i Stockholms innerstad. Fint nedåtgående trend det senaste året!

Intressant att kursen gick upp idag när råvarupriserna på metall störtdök :)

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Michel Lindströms skapelser

Metallvärden överklagar beslut från tingsrätten
Metallvärden har valt att överklaga tingsrättens beslut om upphörande av företagsrekonstruktion i moderbolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var den 3 december som tingsrätten i Stockholm valde att avvisa ett yrkande om fortsatt ackordsförhandling och därmed satte stopp för företagsrekonstruktionen.

Metallvärden väljer nu att överklaga detta beslut med hänvisning till att en av huvudborgenärernas juridiska ombud inte fanns på plats. Det hela berodde enligt bolaget på ett missförstånd.

”Borgenären i fråga hade i underhandskontakter meddelat att han ställde sig positiv till framlagt ackordsförslag och att han avsåg att närvara. Eftersom borgenärens röstandel uppgick till hela 47 procent av det totala röstande kapitalet kunde inte föreslaget ackord fastställas”, skriver Metallvärden och fortsätter:

”Metallvärden framför i sitt överklagande att tingsrätten vid sitt beslut borde ha tagit hänsyn till nämnda omständigheter och beslutat om uppskov med fortsatt sammanträde inom viss fastlagd tid”.

Zenergy befinner sig i en akut likviditetsbrist, har kapitalbehov på 12 miljoner kronor
Modulbostadsbolaget Zenergys aktie handelsstoppades i fredags den 7 december.
Orsaken var att Spotlight Stock Market anser att det råder väsentlig osäkerhet kring bolagets finansiella situation och likviditet. Zenergy kommenterar därför idag bolagets finansiella ställning, enligt ett pressmeddelande.

Zenergys likvida tillgångar uppgick per den 8 december till 2,1 miljoner kronor. Leverantörsskulderna var 8,2 miljoner kronor, varav 4,2 miljoner kronor är förfallna till betalning. Kundfordringar uppgår till 4,2 miljoner kronor. Bolagets månatliga kostnader uppgår till 2,5 miljoner kronor. "Sammantaget innebär detta att bolaget befinner sig i en akut likviditetsbrist", skriver Zenergy.

Zenergy har i enlighet med aktiebolagslagen tagit fram underlag för en
kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor den 11 december 2018 som konstaterat att det egna kapitalet är intakt. Beslutet att upprätta en kontrollbalansräkning har föranletts av att osäkerhet finns gällande realiseringen och därmed faktureringen av ett antal kundbeställningar på grund av utdragna bygglovsprocesser.

Zenergy har ett kapitalbehov på 12 miljoner kronor fram till och med februari 2019. Styrelsen har för att lösa kapitalbehovet för avsikt att eftersöka en bryggfinansiering på 13 miljoner kronor under december.

"Med den planerade bryggfinansieringen räcker kassan till en bit in på 2019 då december, januari och februari i alt väsentligt förväntas vara månader utan tillverkning i fabriken. När den finansieringen är på plats avser Zenergy att återkomma med en kallelse till extra bolagsstämma där information om nuläge och verksamheten samt beslut om den fortsatta finansieringen kommer ske", skriver bolaget.

Zenergy uppgav i delårsrapporten för det tredje kvartalet att likvida medel kommer att frigöras ur balansräkningen för att klara bolagets likviditet. Beslut har därför tagits att sälja
fastigheten Illern1 samt personalbostadsfastigheten Berggatan 2 samt de eventuella ytterligare tillgångar som går att sälja för att finansiera den fortsatta driften. Färdigställandet av bostadsfastigheten Illern1 beräknas uppgå 3,3 miljoner kronor. Genom försäljning av koncernfastigheter samt investeringsbidrag kopplat till Illern1 beräknas Zenergy sammantaget erhålla likviditetstillskott på minst 15 miljoner kronor.

Vidare skriver Zenergy att det finns ett stort intresse för bolagets bostäder från såväl stora som mindre fastighetsägare liksom projekt- och fastighetsutvecklare. Offertportföljen är på högsta nivå hittills i bolagets historia.

Bolagets offertportfölj uppgår till 900 miljoner kronor varav en bekräftad orderstock på 60 miljoner kronor, exklusive avtalad orderportfölj enligt ramavtal med K-Fastigheter. Nuvarande orderstock förväntas kunna levereras under första och andra kvartalet 2019. Lönsamheten i fabriken är beroende av volymproduktion.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Metallvärden förlänger teckningstiden i pågående nyemission till 29 januari
Metallåtervinningsbolaget Metallvärden har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningstiden förlängs till den 29 januari, jämfört med tidigare aviserade 8 januari. Handeln med teckningsrätter förlängs till den 25 januari, jämfört med tidigare 4 januari. Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10 öre per aktie. Orsaken till förlängningen uppges vara jul- och nyårshelgerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Michael Lindströms andra skapelse

Början till konkurs ?

Zenergy ansöker om företagsrekonstruktion
Modulbostadsbolaget Zenergy varnade den 12 december i fjol för att bolaget befann sig i en akut likviditetsbrist. Styrelsen har inte lyckats att säkra en bryggfinansiering inom den tid som stått till buds. Bolaget avser därför att ansöka om företagsrekonstruktion. Det framgår av ett pressmeddelande.

Zenergy har uppdaterat underlagen för fastställande om behov av upprättande av en kontrollbalansräkning, KBR, föreligger. Bolagets revisor har granskat dessa underlag och det finns inget som tyder på att det egna kapitalet inte är intakt. Därför föreligger ingen reell situation för upprättande av en kontrollbalansräkning.

Zenergys betalningssvårigheter innebär att skulder inte kan betalas i den takt de förfaller till betalning. Det innebär dock inte att bolagets ledning även gör bedömningen att betalningsoförmågan är bestående på sätt som innebär obestånd.

Zenery har för närvarande inte möjlighet att finansiera verksamheten genom externa tillskott av kapital men avsikten är att finna en sådan finansieringslösning under rekonstruktionstiden.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Metallvärden kallar till extra bolagsstämma den 31 januari
Aktieägarna i metallåtervinningsbolaget Metallvärden kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 31 januari i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från aktieägarna att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, på motsvarande högst 400 miljoner nya aktier.

Styrelsen föreslår att Metallvärden förvärvar samtliga aktier i fastighetsbolaget Sala Bly Fastigheter. Mittretur, som ägs av Metallvärdens vd Björn Grufman är säljare och förvärvet är sålunda en transaktion med närstående, vilket kräver godkännande på bolagsstämma. Köpeskillingen är 4,24 miljoner kronor, vilket bedöms vara marknadsmässigt och baseras på en extern värdering. Förvärvet betalas genom upprättande av revers som löper utan ränta och med möjlighet till återbetalning då Metallvärden har stabiliserat sin ekonomiska situation.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Garanter fick ta nästan hälften , vilket innebär att kursen kommer att pressas under överskådlig tid


Metallvärdens företrädesemission tecknades till drygt hälften av existerande aktieägare
Metallåtervinningsbolaget Metallvärdens företrädesemission tecknades enligt ett pressmeddelande till strax under 54 procent av befintliga aktieägare.

Cirka 42 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 12 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande drygt 46 procent av emissionen har sålunda tecknats av garanter.

Genom emissionen tillförs bolaget 10,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Skatteverket återkallar Metallvärdens F-skattebevis
Skatteverket har till följd av metallåtervinningsbolaget Metallvärdens eftersläpande betalningar av skatt beslutat att återkalla moderbolagets F-skattebevis. Återkallandet av skattebeviset innebär i praktiken ingen förändring eller påverkan av verksamheten eftersom moderbolaget inte fakturerar några tjänster externt. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Metallvärden arbetar intensivt på att utvärdera flera möjliga alternativ för att lösa koncernens likviditetssituation som uppstått i samband med de oförutsedda förseningarna i den senaste företrädesemissionen", skriver bolaget.
Henrik Öhlin

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Metallvärden tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 miljoner kronor
Metallåtervinningsbolaget Metallvärden meddelar att i samband med att Wellmont träder in som samarbetspartner och ny huvudägare i Metallvärden har Wellmont tecknat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 miljoner kronor med löptiden ett år och lösenpriset 10 öre per aktie, det vill säga motsvarande 45 miljoner aktier. Lånet löper med en ränta på 5 procent per år som kommer att regleras i samband med konvertering. Lånet kan inte förtidslösas av Metallvärden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Metallvärden har med detta kapitaltillskott reglerat förfallna skatteskulder i såväl moderbolaget som i dotterbolaget Sala Bly.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Styrelseledamot lämnar Metallvärden på egen begäran

Metallåtervinningsbolaget Metallvärden meddelar att styrelseledamoten Peter Zeidler valt att lämna styrelsen av privata skäl. Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare meddelar bolaget med anledning av pressmeddelandet daterat den 24 september 2019, där det uppgavs att Wellmont Capital Group skall erhålla nya aktier och ytterligare aktier i början av december 2019, att inga aktier har utgivits då hela transaktionen har senarelagts.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG