ExpreS2ion Biotech Holding - hisnande potential

ExpreS2ion Biotech Holding - hisnande potential Bevaka tråd

Startad av löparn

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

ExpreS2ion Biotech Holding har på några dagars första min kännedom om bolaget efter köp blivit mitt största biotech-aktie-innehav.

First Northnoterade ExpreS2ion kom med en mycket intressant nyhet 18 oktober :
http://expres2ionbio.com/investor/press-meddelanden/details/?id=41C9BA24...

Deras hälftenägda, tillsammans med Nextgen Vaccines, joint venture-bolag AdaptVac har uppnått proof-of-concept i en bröstcancermodell i möss med mycket fina data - "stark terapeutisk effekt" - och nu söks en partner för licensiering eller samarbete för klinisk utveckling av det terapeutiska vaccinet som får möss immunsystem att producera antikroppar mot HER2 och kliniska studier i människa bör ha en bra chans att också kunna ge goda resultat eftersom effekten i musstudien var i paritet med kända men dyra cancerläkemedel.
AdaptVacs plattformteknologi, vilken kombinerar ExpreS2ions egen ExpreS2-plattform och partnern Nextgens teknologi med virusliknande partiklar VLP, är relativt billig och har en mycket stor potential för utveckling av både vanliga och terapeutiska vacciner med hög immunogenicitet och förmåga att bryta antikroppsproducerande B-cellers tolerans mot kroppsegna proteiner som t ex intressanta antigen inom cancer och allergi PD-L1, CTLA-4 respektive IL-5.

En nyhetsartikel från juni 2017 med intervjuer av VD i ExpreS2ion Dr Steen Klysner och CSO i AdaptVac forskaren Dr Adam Frederik Sander Pedersen beskriver tekniken och potentialen.
http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9687521.ece

En studie med Adam Sander som sistanamn om den lovande patentsökta speciella varianten av VLP-teknologi publicerades 2016.
https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12951-01...
Den visade bl a hur vaccinet konstrueras och den fina immunogeniciteten med flera olika antigen.

ExpreS2ion har ingått ett eget avtal med franska ABIVAX som kan komma att ge milestones och royalties i ett projekt mot Ebola-virus.
Vidare har ExpreS2ion och australienska The Walter and Eliza Hall Institute ett samarbete om att utveckla ett malariavaccin. Det finns fler samarbeten. Memorandumet i samband med en nyligen genomförd nyemission innehåller en hel del information om ExpreS2ion som redan nu har växande intäkter från deras egen grundteknologi i ExpreS2-plattformen dvs proteinframställning som ger licensintäkter, serviceintäkter och forskningsbidrag. Bolaget har hittills fått 25 Mkr i forskningsbidrag.
http://expres2ionbio.com/wp-content/uploads/2017/08/170803-ExpreS2ion-Me...


H1 2017 omsatte bolaget 5.1 Mkr och målet 2018-2020 är att öka helårsintäkterna med 20-30 % om året men detta är exklusive eventuella milestones och royalties från projekt. Det dröjer gissningsvis innan bolaget kan gå med löpande vinst genom enbart grundteknologin.
ExpreS2ion har som mål att ständigt ha över 15 olika pågående prekliniska projekt.

Det går knappast att noga värdera bolaget t ex pga en mängd okända faktorer om samarbetenas finansiella villkor, men risk/reward känns mycket bra speciellt sedan samarbetet i deras under 2017 bildade joint-venture-bolag AdaptVac vars teknologiplattform kan medverka till att skapa starkt immunogena vanliga och terapeutiska vacciner vilket redan har burit frukt i lovande projekt. ExpreS2ions egen grundteknologis växande intäkter bör minska risken för tätt återkommande kurspressande nyemissioner framöver.


Det finns åtminstone denna äldre långa analys som var väldigt positiv till ExpreS2ion redan innan samarbetet i AdaptVac med VLP-teknologin. Den beskriver t ex fler projekt och räknar på potentialen.
https://borspunkten.files.wordpress.com/2016/11/analys-expres2ion-final-...

Smallcap skriver om bolaget
http://www.smallcap.se/blog/


Fullt utspätt finns ca 10.0 miljoner aktier i Expres2ion Biotech Holding. Så vid kurs 11 kr var bolagsvärdet ca 110 Mkr

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Ann-Cathrin Engwall, PhD i molekylär cellbiologi med immunologi och virologi som specialiteter, har gjort följande analys av ExpreS2ion Biotech Holdings joint venture AdaptVacs teknologiplattform


"Det som omedelbart väcker mitt vetenskapliga intresse när jag ombeds titta närmare på företagets inriktning är den plattform av viruslika partiklar (VLPs) som man har tillgång till i sitt joint venture AdaptVac och som kan användas i olika typer av vacciner för att presentera antigener. Systemet lämpar sig både för infektionspreventiva ändamål liksom för terapeutiska då man visat i studier att man med sin vaccinstrategi lyckats bryta perifer B-cellstolerans i möss och fått immunsvar mot kroppsegna proteiner. Att bryta tolerans har visat sig vara en mycket stor utmaning för många företag som utvecklar immunterapier. Plattformen inbjuder därför till samarbeten med läkemedelsbolag som har intressanta målproteiner men som inte lyckas pga att de inte har hittat en effektiv och tolererbar immuniseringsmetod.

VLPs är partiklar som liknar virus och som precis som dessa har formats spontant av strukturella virusproteiner men som till skillnad mot virus saknar förmågan att föröka sig i värdceller. Precis som virus så aktiverar VLPs immunsystemet mer effektivt än om man enbart administrerar antigena peptider eller proteiner i lösning. Immunogeniciteten av ett antigen är beroende av den tredimensionella strukturen. När en peptid exponeras på en yta som påminner i formen om ett virus som VLPs gör så känns det bättre igen av immunsystemet som ett klassiskt hot och kroppen reagerar därför mer effektivt på utmaningen genom att aktivera de immunologiska systemets komplexa mekanismer mer som ett virus eller en bakterie skulle göra. Vårt immunsystem registrerar olika egenskaper hos en patogen tidigt i processen för att kunna orkestrera ett adekvat immunsvar för den aktuella typen av utmaning. Ett isolerat virusprotein i lösning ger en annan typ av immunsvar än vi skulle få om vi exponerades för det intakta viruset. Det innebär att om man vaccinerat med ett lösligt protein så får man inte ett lika effektivt, långvarigt och brett skydd som om man blivit smittad med viruset. VLPs är också lika små som vanliga virus dvs ca 20-200 nm i storlek och definieras som s k nanopartiklar vilket gör att de lättare kan tas upp i celler även om detta inte sker aktivt via virala adsorptionsmekanismer som hos många infektiösa virus. Det finns redan idag flera vaccinprodukter på marknaden som använder sig av VLPs för antigenpresentation bl a Gardasil från Merck, Engerix och Cervarix från GSK samt Hecolin från Xiamen Innovax."

Resten av analysen finns på

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80825

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Analys av ExpreS2ion Biotech Holding finns på http://www.loparn.com

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

RIKTKURSINTERVALL LÅNGT ÖVER 10-42 kr

Nedanstående beräkning ger en liten men tydlig indikation på vad ett riktkursintervall minst bör vara.

Den ursprungliga verksamheten i ExpreS2ion är i storlek och finansiellt någorlunda jämförbar med Life Science-bolaget ProstaLund vars marknadsvärde var omkring 66 Mkr per 1 november. Jag bedömer dock ExpreS2ions egen teknologiplattform ExpreS2 som en betydligt mer värdefull och potentialrik verksamhet i synnerhet som de har minst ett kommersiellt projekt mot Ebola och kan få ägarandelar i minst ett mot malaria. Rensat för all ursprunglig verksamhet till antaget just endast 66 Mkr i värde skulle den 50 %-iga AdaptVac-andelen i ExpreS2ion kunna sägas betalades till väldigt låga 56 Mkr på FirstNorth vid kurs 12.15 kr (Både ProstaLund och ExpreS2ion har stigit något sedan dess).

Jämför sedan det med en potential för enbart upfront (dvs bortsett från milestones och royalties) på 30-300 M USD för endast det allra första mycket lovande AdaptVac-projektet mot HER2-positiv bröstcancer dvs motsvarande ca 120 - 1200 Mkr för ExpreS2ions 50 %-andel så inses att risk/reward inbjuder till en långsiktig aktiepost för att syna utvecklingen de närmaste åren. Den monoklonala antikroppen Herceptin säljer för omkring 50 miljarder kr om året och AdaptVacs spy-VLP-baserade terapeutiska vaccin kan komma att visas att i HER2-positiva bröstcancerpatienter med hög effekt generera antikroppar mot HER2 till en kostnad som t o m har potential att konkurrera ut Herceptin.
AdaptVac har dessutom ett ytterligare projekt i liknande värdeklass som det första på gång, ännu hemligt vilket av patentskäl. De kan sedan fortsätta på liknande sätt med nya terapeutiska vaccinprojekt, men även vanliga profylaktiska vaccinprojekt mot många olika sjukdomar.

Inom cancer finns t ex potential för projekt mot t ex PD-L1 och CTLA-4 där man i båda fallen redan visat immunogenicitet in vivo med spy-VLP-teknologin. Pfizer köpte in sig till mångmiljardbelopp i ett Fas I-projekt mot PD-L1 2014 som nu erhållit Accelerated Approval av FDA, och en monoklonal antikropp mot CTLA-4 sålde för över 1 miljard dollar 2016.

Men räknat enbart på bröstcancerprojektet mot HER2 med antagande att ett avtal enbart ger upfront (dvs i praktiken i stället ett rent uppköp av projektet) till ExpreS2ion på 120-1200 Mkr med 50 % sannolikhet om 2 år (målet är dock att nå ett avtal INOM 2 år så det kan komma tidigare), skatt 22 %, 10.0 miljoner aktier efter full utspädning och 15 % avkastningskrav blir väntevärdet av bidraget per aktie 2017 (120 till 1200) x 0.5 x 0.78/(10(1.15)^2) kr = ca 3.54 - 35.39 kr per aktie.

Adderas sedan den ursprungliga verksamheten i ExpreS2ion till (sannolikt alltför låga) 66 Mkr enligt ovan dvs ca 6.6 kr per aktie resulterar detta i denna analys första värdering av ExpreS2ions motiverat värde per aktie uppgående till ca 10 - 42 kr 2017.
Då har dock inte det ännu hemliga projektet i AdaptVac räknats in vilket ska vara i liknande värdeklass som bröstcancerprojektet och inte heller några framtida nya projekt inom t ex cancer men som högst sannolikt kommer addera nya stora fundamentala värden i AdaptVac och ExpreS2sion Biotech Holding eftersom målet är att ständigt ha ett 15-tal prekliniska projekt rullande och över 10 st som kan ge betydande framtida royalties redan innan september 2018.

Därför är min slutsats nu att ett första kalkylerat riktkursintervall 2017 i ExpreS2ion ska vara någonstans LÅNGT ÖVER intervallet 10-42 kr, dvs med även det hemliga projektet inräknat. Mer noggrann än så anser jag det tyvärr är svårt att vara i detta tidiga skede av speciellt AdaptVacs utveckling, men riktkursintervallet bör successivt bli explicit högre och mindre inexakt det närmaste året och åren allteftersom nya projekt går att uppskatta ett fundamentalt värde på och när den ursprungliga rörelsen i ExpreS2ion kan värderas mer på egna meriter än i en mycket grov relativvärdering som gjordes ovan.

AdaptVac bör dessutom vara en relativt het uppköpskandidat med tanke på den väldigt lovande spy-VLP-baserade teknologiplattformen för framställning av både effektiva och relativt billiga profylaktiska och terapeutiska vacciner inom en lång rad olika indikationer.

Viktigt i sammanhanget är att den långsiktigt enormt stora potentialen i AdaptVacs spy-VLP-teknologi stöds av min fru PhD A-C Engwalls analys av denna teknologiplattform med virusliknande partiklar : http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80825&user=9801
Hon fick "order" att omgående analysera denna teknologi när jag började köpa aktier efter en initial översiktlig snabbanalys för ett par veckor sedan :-)

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

ExpreS2ion nådde ett licensavtal enligt PM idag http://mb.cision.com/Main/14402/2385575/748119.pdf

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

ExpreS2ion Biotech Holding har en fantastisk långsiktig potential i det 50 %-ägda joint venture-bolaget AdaptVac som är vetenskapligt mycket välgrundad i forskning vid Köpenhamns Universitet om att på ett effektivt sätt inducera produktion av naturliga antikroppar efter att för immunsystemet ha presenterat utvalda intressanta antigener på ytan av virusliknande partiklar ingående i profylaktiska och terapeutiska vacciner som dessutom är mycket billiga att framställa och har en tydlig potential att konkurrera med dyra biologiska läkemedel med stort marknadsvärde såsom olika typer av monoklononala antikroppar inom t ex cancer.
ExpreS2ion har riskspridning genom ett stort antal befintliga och kommande projekt och genom en etablerad växande helägd rörelse med en teknologiplattform ExpreS2 för produktion av komplexa proteiner för vacciner som enligt bolaget väntas nå positivt kassaflöde 2018 vilket minskar risken för nyemissioner.

Uppdaterad analys finns på http://www.loparn.com

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

VD Steen Klysner berättade idag bl a att de inte ser något nytt nyemissionsbehov de närmaste 2-3 åren och att de siktar på avtal i AdaptVac om bröstcancerprojektet som de har fina data på vilka presenteras på konferensen i Singapore om ett par veckor.

http://www.sedermeradagen.se/stockholm-16-november-2017/

Analysen finns på https://www.redeye.se/arena/posts/expres2ion-biotech-holding-potential-o...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Ett framtida terapeutiskt vaccin riktat mot HER2 siktar man på som skulle nå signifikant marknadsandel.

"The target product profile of AdaptVac's lead breast cancer project is tailored to be highly competitive both in terms of cost and efficacy, thus aiming at a significant market share."

Låt säga att det givet marknadsgodkännande skulle bli 1-2 miljarder USD i årlig försäljning bara för att ha något att utgå ifrån när Herceptin också riktat mot HER2 har sålt för storleksordningen 6 miljarder USD per år. 2-5 % royalty skulle då innebära årliga royaltyintäkter ett antal år på ca 168-840 Mkr, förutom upfront och milestones (varav hälften skulle sägas vara ExpreS2ions andel eftersom de äger 50 % av AdaptVac).
Sannolikheten för vetenskaplig framgång bör allt annat lika vara relativt hög eftersom målet HER2 redan är ett validerat mål för (dock dyra monoklonala) antikroppar i bröstcancerpatienter och AdaptVacs kandidat just genererar antikroppar effektivt och billigt, och i in vivo-studier i transgena möss på mänskligt HER2 visat mycket fin effekt i paritet med motsvarande godkända läkemedel mot HER2. Det är dessutom redan känt att det hemliga projektet nr 2 i AdaptVac är liknande hög värdeklass.
Det är därför rätt uppenbart att aktiemarknaden inte har diskonterat AdaptVacs potential i tillräcklig hög grad ännu m a p dess väntevärde och det känns även uppenbart att det lovande bröstcancerprojektet måste kunna locka Big Pharma till ett bra avtal.

Två ytterligare möjliga väldigt värdefulla tillämpningar i möjliga projekt för AdaptVac är HIV och ett brett influensavaccin :

En review från 2015 ser potential för VLP-baserat vaccin mot HIV : "Learning from the Success of HPV Vaccines to Develop HIV Vaccines that Break B Cell Self-tolerance"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228737/


AdaptVacs CSO Adam Sander har i en intervju nämnt att deras spy-VLP-teknologi är lovande mot just HIV.

"...ifølge Adam Sander er man også ”i gang med et HIV-projekt, som er rigtig lovende."

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9687521.ece

Även ett mycket brett influensavaccin finns potential för enligt Adam Sander i samma intervju :

"Der er faktisk nu identificeret nogle vaccineantigener, som er i stand til at inducere antistoffer, der genkender mange forskellige typer af influenza. Begrænsningen for sådan en vaccine har været, at den ikke har kunnet skabe stærke nok responser. Der har vi vist med vores teknologi, at vi sidder med nøglen til det. Vi står potentielt med en vaccine, som man kan få en enkelt eller et par gange, og så behøver du ikke blive vaccineret mod influenza igen. Så det har et meget bredt potentiale må man sige”


ExpreS2ion finns på Twitter.
https://twitter.com/ExpreS2ionB

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

PM : EXPRES2ION BIOTECHNOLOGIES: PROOF OF CONCEPT I DJURMODELL FÖR ADAPTVACS VACCINKANDIDAT MOT BRÖSTCANCER PUBLICERAD I VETENSKAPLIG TIDSKRIFT

08:30


Hørsholm, Danmark, 28 november 2017 - ExpreS2ion Biotech Holding AB
meddelar att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS
(ExpreS2ion)s till 50 % delägda joint venture-bolag, AdaptVac ApS,
kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar Proof of
concept i djurmodell (POCA) för bolagets nya vaccinkandidat mot
bröstcancer, AV001. Artikeln kommer att publiceras i den
expertgranskade vetenskapliga tidskriften OncoImmunology. Resultaten
demonstrerar att AV001 är effektiv både avseende prevention och
behandling av bröstcancer i en avancerad musmodell.

Jag är mycket glad att den tidigare kommunicerade datan som
demonstrerar Proof of concept i djurmodell för AdaptVacs
vaccinkandidat mot bröstcancer nu är publicerad i en välrenommerad
och expertgranskad vetenskaplig tidskrift. Dessa övertygande data
utgör ett viktigt steg mot att uppnå en licens eller ett samarbete
med en stark partner för projektet, säger Dr. Steen Klysner, VD för
ExpreS2ion Biotechnologies.

AdaptVacs vetenskapliga artikel Virus-like particle display of HER2
induces potent anti-cancer responses kommer att publiceras online
idag, den 28 november 2017. Datan för Proof of concept i djurmodell
för AV001 baseras på målinriktning mot så kallade HER2-positiva
bröstcancertumörer. Tumörerna genererades i en avancerad
HER2-transgenisk musmodell. HER2 (human epidermal growth factor
receptor 2) är en specifik gen som spelar en signifikant roll i
utvecklingen av bröstcancer.

I POCA-studien som artikeln baseras på, demonstreras vaccinet vara
effektivt för både prevention och behandling av HER2-positiva
bröstcancertumörer. Effekten är jämförbar med den ledande monoklonala
antikroppsterapin på marknaden idag. Härutöver indikerar resultaten
på en potential för AV001 att utgöra en så kallad räddningsterapi för
icke-responders och patienter för vilka behandling med monoklonala
antikroppar inte fungerar på grund av att den inte kan inducera en
immunreaktion.

AdaptVacs pressmeddelande, såväl som artikeln i sin helhet så snart
denna gjorts tillgänglig, finns på AdaptVacs hemsida:
https://www.adaptvac.com/news

Stark marknadspotential

Bröstcancer drabbar globalt mer än 1,3 miljoner människor årligen,
vilket leder till över 450 000 dödsfall (Tao, 2015:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingen
idag baseras på monoklonala antikroppar, där den dominerande terapin
HERCEPTIN (trastuzumab) genererar årlig global försäljning om cirka 7
miljarder USD. Den riktade produktprofilen för AdaptVacs ledande
bröstcancerprojekt är starkt konkurrenskraftig mot denna avseende
kostnad och effektivitet och har därför en betydande marknadsandel
som målsättning.

Om AdaptVac ApS

AdaptVac är ett joint venture-bolag mellan ExpreS2ion och NextGen som
kombinerar ExpreS2ions plattform med den nya proprietära och
banbrytande Virus-Like Particle (VLP)-teknologin som utvecklats på
Köpenhamns Universitet. Bolaget har som målsättning att accelerera
utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner
inom högt värderade segment inom onkologi, smittsamma sjukdomar och
immunologiska sjukdomar.


-------------------


Observera :

"Härutöver indikerar resultaten
på en potential för AV001 att utgöra en så kallad räddningsterapi för icke-responders och patienter för vilka behandling med monoklonala antikroppar inte fungerar på grund av att den inte kan inducera en immunreaktion."

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

ExpreS2ion/AdaptVacs vetenskapliga artikel om vaccin mot HER2-positiv-bröstcancer är nu publicerad.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2017.1408749?scroll...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 64
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Q3-rapporten 30 november visade en omsättningstillväxt 44 % med fortsatt negativt resultat. VD skrev i sin kommentar bl a :

"Sammanfattningsvis håller vi nu en hög takt i utvecklingen av våra egna projekt samt i arbetet med att etablera och bredda verksamheten i AdaptVac. Det innebär att vi har en mycket gynnsam position, men det är samtidigt finansiellt utmanande att som ett växande bolag kunna fullfölja de värdefulla möjligheter som nu materialiseras. För närvarande utvärderar vi därför olika alternativ för att accelerera utvecklingen och därmed utnyttja vår position på ett optimalt sätt. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta och på så sätt skapa stora värden för bolagets aktieägare. Jag ser därför med tillförsikt fram emot slutfasen av 2017 och 2018, som ser ut att bli ett mycket spännande år för ExpreS2ion Biotechnologies. "

http://mb.cision.com/Main/14402/2403450/760094.pdf

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG