Därför SKA NeurVive UPP !

Därför SKA NeurVive UPP ! Bevaka tråd

Startad av löparn

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

-------------------------------
-------------------------------
----------------
Utförlig målkurskalkyl + best case nedan :


I min målkurskalkyl noterar jag först att, givet ett licensavtal, kommer royaltyn till NeuroVive avseende transplantationsmarknaden 2017 fördela sig mellan ett ökande intäktstillskott fr o m 2011 på ett i volym litet, f n uppskattat till 10-30 M dollar, intravenöst framtida blivande högprissegment som med det cremoforfria CicloMulsion som jag antar uppgå till åtminstone 350 Mkr enligt ovan (t ex pga ett antaget 5-faldigat pris givet 1 % i volymandel eller endast 67 % högre pris givet 3 % volymandel), och ett några år senare grovt uppskattat intäktstillskott på 80 Mkr ( t ex uppkommet som 5 % royalty på 1.6 Mdr kr i försäljning) från ett mycket stort lågprissegment för peroral administration av CicloMulsion uppgående till knappt 7 Mdr kr. Avdraget royalty 30 % till CicloMulsion AG uppskattar jag nettointäkterna år 2017 till 0.7 x (35 + 80) Mkr = ca 80 Mkr där royaltyn i procentenheter på högprissegmentet antagits till 10 % men alltså betydligt lägre på det perorala lågprissegmentet där konkurrensen från Novartis cremoforfria cyklosporinpreparat kan antas vara avsevärt hårdare. Dessa intäkter och utlicensiering av den egna fas 3-studien antas medföra att någon ytterligare nyemission inte behövs, givet att licensavtalet för CicloMulsion nås. Sannolikheten att ett licensavtal nås för CicloMulsion antas minskas med 10 %-enheter varje kalendermånad fr o m november 2010 då sannolikheten antas vara 90 %. Resterande sannolikhet avser således att ett licensavtal helt uteblir och antas kräva ett kapitaltillskott på i nuvärde 50 Mkr behövs som rörelsekapital tills utlicensieringen av NeuroSTAT beräknas ske senast inför den egna fas 3-studien omkring år 2013. Med 10 % risk för det nu blir väntevärdet av kapitalbehovet 10 % x 50 Mkr = 5 Mkr i nuvärde.

Världsmarknaden inom TBI kan uppskattas till omkring 1 Mdr dollar. Utgående från bolagets egen potentialangivelse för NeuroSTAT enligt nyemissionsprospektet skulle royaltyn kunna uppgå till omkring 10-20 %. Även vid en lägre dollarkurs kan marknadsstorleken 2017 ändå antas vara i stort sett oförändrad i kronor eftersom USA inte utgör hela marknaden och inflation m m kan påverka storleken uppåt. Traumatiska hjärnskador kommer nämligen sannolikt öka relativt fort i tillväxtekonomier som Kina där biltrafiken ökar snabbt i volym. Jag räknar med att NeuroVives intäkter från TBI år 2017 endast kommer att uppgå till 4 % av världsmarknaden motsvarande ca 280 Mkr eftersom någon eller eller några konkurrenter också kan tänkas slå sig in där, t ex BHR Pharma, LLC och KeyNeurotek. Det finns alltså ett utrymme för konkurrenter på TBI-marknaden och generellt finns ofta flera läkemedel ute på marknaden för en och samma samma indikation, t ex pga av att olika patientgrupper kan behöva olika preparat. I antagandet ligger även en liten risk invägd att varken Orphan Drug Designation i USA eller beviljad patentförlängning skulle uppnås.
Efter den externa kombinerade fas 1-2-studien i USA med cyklosporin-A inom TBI som blev klar 2008 brukar man erfarenhetsmässigt mellan fas 2 och 3 dvs nu uppskatta att sannolikheten för att NeuroSTAT når marknaden för nervcellsskydd vid TBI är omkring 65 %. Jag räknar således med att det är 35 % risk att NeuroSTAT blir helt värdelöst efter fas 3-studien. Därmed blir väntevärdet i nuläget av royalty för TBI 0.65 x 280 Mkr och ca 164 Mkr efter betald royalty 10 %.
Då blir de totala förväntade nettointäkterna 2017 för NeuroVive inom TBI och transplantation omkring 90 % x 80 Mkr + 164 Mkr = 236 Mkr. Kostnaderna i bolaget - förutom redan inräknad betald royalty till CicloMulsion AG - bör i det skedet grovt uppskattat inte uppgå till mer än storleksordningen 50 Mkr t ex eftersom NeuroVive planerar att utlicensiera NeuroSTAT redan innan kostsamma fas 3-studier och bolaget har en liten organisation. Väntevärdet av vinsten före skatt 2017 skulle därmed kunna grovt uppskattas till ca 186 Mkr med dessa förutsättningar, vilket i nuvärde blir ca 95 Mkr med 10 % avkastningskrav. Avdraget det förväntade externa kapitalbehovet på 5 Mkr enligt ovan blir bolagsvärdet nu avseende transplantation och TBI (95-5 ) x 0.737 =ca 67 kr per aktie med p/e-tal 15 och efter schablonskatt 26.3 %. En högre kalkylränta behövs inte eftersom den fundamentala risken redan är kompenserad för i uppskattade sannolikheten 65 % ATT NeuroVive över huvud taget får ut NeuroSTAT på TBI-marknaden och sannolikheten 90 % ATT CicloMulsion når transplantationsmarknaden.

Efter samarbetsavtalet med to-BBB bedömer jag att sannolikheten att NeuroVive når stroke-marknaden har ökat signifikant så att även denna indikation bör ges ett, dock försiktigt, nuvärde i målkursen. Med en bedömd marknadsstorlek på 70 Mdr kr skulle royaltypotentialen kunna uppgå till 10 ggr TBIs eller 10-20 % därav, vilket även det ger utrymme för en eller ett par konkurrenter. Jag räknar i detta fall ett utfall som är relativt sett något bättre än för TBI, pga antaget lite lägre konkurrens, dvs 45 % av nedre intervallgränsen 7000 Mkr vilket minus 10 % i royalty till CicloMulsion AG blir 2835 Mkr. Vidare antar jag att NeuroVive endast får hälften nettointäkterna och to-BBB den andra hälften. Slutligen antas sannolikheten att NeuroVive (och to-BBB) till år 2020 har lyckats med produktutvecklingen och lanseringen och att få dessa intäkter till endast 10 % eftersom en del FoU återstår innan kliniska prövningar och det är inte säkert att NeuroVive får förlängt användarpatent. Det innebär att denna analys f n räknar med att det är 90 % risk att stroke-indikationen ger ett noll-utfall. Själva den neuroprotektiva effekten av en cyklosporinvariant som fås att passera BBB har dock sannolikt åtminstone någorlunda god effekt så det är ingen helt oprövad strategi i detta fall. Detta ger ett väntevärde på nettointäkterna före skatt för stroke år 2020 på 2835 x 0.5 x 10 % Mkr = 142 Mkr. Efter skatt blir det ca 104 Mkr. Även i ett sådant läge skulle väntevärdemässigt mycket potential återstå inom andra indikationer varför ett p/e-tal på 15 fortfarande känns mycket rimligt. Det medför ett tillskott i motiverad kurs 2020 på ca 105 kr. Med 10 % avkastningskrav (eftersom sannolikhetsfaktorn 10 % redan applicerats) fås tillskott i målkursen år 2010 på ca 40 kr.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 18 nov, 22:11

-------------------------------
-------------------------------
----------------
Utförlig målkurskalkyl + best case nedan :


I min målkurskalkyl note...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 18 nov, 22:11

-------------------------------
-------------------------------
----------------
Utförlig målkurskalkyl + best case nedan :


I min målkurskalkyl noterar jag först att, givet ett licensavtal, kommer royaltyn till NeuroVive avseende transplantationsmarknaden 2017 fördela sig mellan ett ökande intäktstillskott fr o m 2011 på ett i volym litet, f n uppskattat till 10-30 M dollar, intravenöst framtida blivande högprissegment som med det cremoforfria CicloMulsion som jag antar uppgå till åtminstone 350 Mkr enligt ovan (t ex pga ett antaget 5-faldigat pris givet 1 % i volymandel eller endast 67 % högre pris givet 3 % volymandel), och ett några år senare grovt uppskattat intäktstillskott på 80 Mkr ( t ex uppkommet som 5 % royalty på 1.6 Mdr kr i försäljning) från ett mycket stort lågprissegment för peroral administration av CicloMulsion uppgående till knappt 7 Mdr kr. Avdraget royalty 30 % till CicloMulsion AG uppskattar jag nettointäkterna år 2017 till 0.7 x (35 + 80) Mkr = ca 80 Mkr där royaltyn i procentenheter på högprissegmentet antagits till 10 % men alltså betydligt lägre på det perorala lågprissegmentet där konkurrensen från Novartis cremoforfria cyklosporinpreparat kan antas vara avsevärt hårdare. Dessa intäkter och utlicensiering av den egna fas 3-studien antas medföra att någon ytterligare nyemission inte behövs, givet att licensavtalet för CicloMulsion nås. Sannolikheten att ett licensavtal nås för CicloMulsion antas minskas med 10 %-enheter varje kalendermånad fr o m november 2010 då sannolikheten antas vara 90 %. Resterande sannolikhet avser således att ett licensavtal helt uteblir och antas kräva ett kapitaltillskott på i nuvärde 50 Mkr behövs som rörelsekapital tills utlicensieringen av NeuroSTAT beräknas ske senast inför den egna fas 3-studien omkring år 2013. Med 10 % risk för det nu blir väntevärdet av kapitalbehovet 10 % x 50 Mkr = 5 Mkr i nuvärde.

Världsmarknaden inom TBI kan uppskattas till omkring 1 Mdr dollar. Utgående från bolagets egen potentialangivelse för NeuroSTAT enligt nyemissionsprospektet skulle royaltyn kunna uppgå till omkring 10-20 %. Även vid en lägre dollarkurs kan marknadsstorleken 2017 ändå antas vara i stort sett oförändrad i kronor eftersom USA inte utgör hela marknaden och inflation m m kan påverka storleken uppåt. Traumatiska hjärnskador kommer nämligen sannolikt öka relativt fort i tillväxtekonomier som Kina där biltrafiken ökar snabbt i volym. Jag räknar med att NeuroVives intäkter från TBI år 2017 endast kommer att uppgå till 4 % av världsmarknaden motsvarande ca 280 Mkr eftersom någon eller eller några konkurrenter också kan tänkas slå sig in där, t ex BHR Pharma, LLC och KeyNeurotek. Det finns alltså ett utrymme för konkurrenter på TBI-marknaden och generellt finns ofta flera läkemedel ute på marknaden för en och samma samma indikation, t ex pga av att olika patientgrupper kan behöva olika preparat. I antagandet ligger även en liten risk invägd att varken Orphan Drug Designation i USA eller beviljad patentförlängning skulle uppnås.
Efter den externa kombinerade fas 1-2-studien i USA med cyklosporin-A inom TBI som blev klar 2008 brukar man erfarenhetsmässigt mellan fas 2 och 3 dvs nu uppskatta att sannolikheten för att NeuroSTAT når marknaden för nervcellsskydd vid TBI är omkring 65 %. Jag räknar således med att det är 35 % risk att NeuroSTAT blir helt värdelöst efter fas 3-studien. Därmed blir väntevärdet i nuläget av royalty för TBI 0.65 x 280 Mkr och ca 164 Mkr efter betald royalty 10 %.
Då blir de totala förväntade nettointäkterna 2017 för NeuroVive inom TBI och transplantation omkring 90 % x 80 Mkr + 164 Mkr = 236 Mkr. Kostnaderna i bolaget - förutom redan inräknad betald royalty till CicloMulsion AG - bör i det skedet grovt uppskattat inte uppgå till mer än storleksordningen 50 Mkr t ex eftersom NeuroVive planerar att utlicensiera NeuroSTAT redan innan kostsamma fas 3-studier och bolaget har en liten organisation. Väntevärdet av vinsten före skatt 2017 skulle därmed kunna grovt uppskattas till ca 186 Mkr med dessa förutsättningar, vilket i nuvärde blir ca 95 Mkr med 10 % avkastningskrav. Avdraget det förväntade externa kapitalbehovet på 5 Mkr enligt ovan blir bolagsvärdet nu avseende transplantation och TBI (95-5 ) x 0.737 =ca 67 kr per aktie med p/e-tal 15 och efter schablonskatt 26.3 %. En högre kalkylränta behövs inte eftersom den fundamentala risken redan är kompenserad för i uppskattade sannolikheten 65 % ATT NeuroVive över huvud taget får ut NeuroSTAT på TBI-marknaden och sannolikheten 90 % ATT CicloMulsion når transplantationsmarknaden.

Efter samarbetsavtalet med to-BBB bedömer jag att sannolikheten att NeuroVive når stroke-marknaden har ökat signifikant så att även denna indikation bör ges ett, dock försiktigt, nuvärde i målkursen. Med en bedömd marknadsstorlek på 70 Mdr kr skulle royaltypotentialen kunna uppgå till 10 ggr TBIs eller 10-20 % därav, vilket även det ger utrymme för en eller ett par konkurrenter. Jag räknar i detta fall ett utfall som är relativt sett något bättre än för TBI, pga antaget lite lägre konkurrens, dvs 45 % av nedre intervallgränsen 7000 Mkr vilket minus 10 % i royalty till CicloMulsion AG blir 2835 Mkr. Vidare antar jag att NeuroVive endast får hälften nettointäkterna och to-BBB den andra hälften. Slutligen antas sannolikheten att NeuroVive (och to-BBB) till år 2020 har lyckats med produktutvecklingen och lanseringen och att få dessa intäkter till endast 10 % eftersom en del FoU återstår innan kliniska prövningar och det är inte säkert att NeuroVive får förlängt användarpatent. Det innebär att denna analys f n räknar med att det är 90 % risk att stroke-indikationen ger ett noll-utfall. Själva den neuroprotektiva effekten av en cyklosporinvariant som fås att passera BBB har dock sannolikt åtminstone någorlunda god effekt så det är ingen helt oprövad strategi i detta fall. Detta ger ett väntevärde på nettointäkterna före skatt för stroke år 2020 på 2835 x 0.5 x 10 % Mkr = 142 Mkr. Efter skatt blir det ca 104 Mkr. Även i ett sådant läge skulle väntevärdemässigt mycket potential återstå inom andra indikationer varför ett p/e-tal på 15 fortfarande känns mycket rimligt. Det medför ett tillskott i motiverad kurs 2020 på ca 105 kr. Med 10 % avkastningskrav (eftersom sannolikhetsfaktorn 10 % redan applicerats) fås tillskott i målkursen år 2010 på ca 40 kr.


För indikationen hjärtinfarkt antas en marknadspotential på omkring 13 Mdr dollar. Det kanske kommer revideras när ännu mer underlag fås. NeuroVive har ett patent på ett CremophorEL-fritt bärarmedium till den verksamma substansen cyklosporin-A, vilket dock löper ut 2012. Det ska emellertid kunna förlängas med en omformulering av det. I vilket fall som helst är det NeuroVive som kommer ha ett färdigt läkemedel, om det godkänns, som kan injiseras utan risk för anafylaktisk chock vilket Sandimmune Injection kan ge. Jag räknar trots det med att NeuroSTAT långsiktigt tar endast 20 % av marknaden pga att generika och eventuell annan konkurrens kommer fram. Att cyklosporin-A har en lovande effekt på hjärtinfarktpatienter visade redan den franska externa pilotstudien, och mekanismen är densamma som vid mitokondriebaserat nervcellsskydd för t ex TBI, med den skillnaden att det gäller andra cellers mitokondrier. Cyklosporin-A kan binda till cyklofilin-D även i dessa och därmed öka kalciumjonbuffringsförmågan i mitokondrierna vilket verkar cellskyddande vid reperfusionskador vid hjärtinfarkt. Sannolikheten att NeuroSTAT når marknaden för hjärtinfarkt kan antas vara lägre än för TBI. En vanlig procentsats för framgång är 30 inför fas 2. I detta fall med en redan beprövad läkemedelssubstans CsA som används som immunhämmare och med många olika studier genomförda som visar den mitokondrieskyddande effekten och med mekanismen klarlagd känns 30 % klart konservativt, men jag väljer ändå den sannolikheten.
Då blir väntevärdet av NeuroSTATs marknadsandel 30 % x 20 % x 13 Mdr dollar (jag räknar alltid med 7 kr per dollar) = 5460 Mkr. Royaltyn antas till 15 %. Avgår 10 % royalty till lipidemulsionleverantören, vilket ger 737 Mkr till NeuroVive. Efter skatt fås ett vinstbidrag på ca 36 kr/aktie. Tidpunkten kan väntas vara högst något år efter att TBI-marknaden gett sitt målkursbidrag beräknat per år 2017, dvs 2018. Räknar man således med 8 års diskontering till 10 % avkastningskrav fås ett nuvärde på vinst/aktie-bidraget uppgående till ca 17 kr. P/e-talet bör sättas försiktigt till 10 vilket skulle ge målkursbidrag på 170 kr 2010 avseende indikationen hjärtinfarkt, givet att externa fas 2-studien startas med NeuroSTAT vilket NeuroVive bekräftade på ett investerarmöte 17 nov. Jag väljer dock att sätta 20 % risk att den inte blir av ändå vilket ger ett målkursbidrag på netto 136 kr från hjärtinfarkt. Därmed blir målkursen för NeuroVive (67 + 40 + 136) kr = 243 kr i nov 2010.


Ett slags teoretiskt "best case" 2020 avseende de med cyklosporinpreparat patenterade indikationerna TBI och stroke med 20 % royalty på respektive totalmarknad och 10 % på hjärtinfarkt där NeuroVives läkemedel antas ta hela dessa marknader dock med NeuroVives antagna hälftenandel avseende nettointäkterna för indikationen stroke, skulle medföra en vinstpotential på (1400 x 0.9 + 14000 x 0.5 x 0.9 + 13650 x 0.9 + 80 – 50) Mkr = 19875 Mkr. Det motsvarar ca 980 kr i vinst per aktie och med p/e-tal 10 (försiktigare eftersom man faktiskt redan lyckats bra i detta utfall) kurs 9800 kr år 2020 Med 20-30 % avkastningskrav per år för att diskontera den "oriskade" potentialen motsvarar det ett nuvärde på 711-1582 kr per aktie. Då är ändå inget värde av potentialen för alla övriga möjliga indikationer medräknat dvs för status epilepticus, ryggmärgsskador, hjärnskador vid hjärt- och kärlkirurgi samt hjärtstopp. Så ett totalt sett best case ser ännu bättre ut än så eftersom det i det skedet redan är bevisat att cyklosporin-A fungerar nervcellsskyddande och därmed ökar sannolikheten att det fungerar på andra områden där också den mitokondrieskyddande effekten är central och med samma mekanism dvs ökad buffringsförmåga av kalciumjoner hos mitokondrierna.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 65
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 18 nov, 22:11

-------------------------------
-------------------------------
----------------
Utförlig målkurskalkyl + best case nedan :


I min målkurskalkyl note...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 18 nov, 22:11

-------------------------------
-------------------------------
----------------
Utförlig målkurskalkyl + best case nedan :


I min målkurskalkyl noterar jag först att, givet ett licensavtal, kommer royaltyn till NeuroVive avseende transplantationsmarknaden 2017 fördela sig mellan ett ökande intäktstillskott fr o m 2011 på ett i volym litet, f n uppskattat till 10-30 M dollar, intravenöst framtida blivande högprissegment som med det cremoforfria CicloMulsion som jag antar uppgå till åtminstone 350 Mkr enligt ovan (t ex pga ett antaget 5-faldigat pris givet 1 % i volymandel eller endast 67 % högre pris givet 3 % volymandel), och ett några år senare grovt uppskattat intäktstillskott på 80 Mkr ( t ex uppkommet som 5 % royalty på 1.6 Mdr kr i försäljning) från ett mycket stort lågprissegment för peroral administration av CicloMulsion uppgående till knappt 7 Mdr kr. Avdraget royalty 30 % till CicloMulsion AG uppskattar jag nettointäkterna år 2017 till 0.7 x (35 + 80) Mkr = ca 80 Mkr där royaltyn i procentenheter på högprissegmentet antagits till 10 % men alltså betydligt lägre på det perorala lågprissegmentet där konkurrensen från Novartis cremoforfria cyklosporinpreparat kan antas vara avsevärt hårdare. Dessa intäkter och utlicensiering av den egna fas 3-studien antas medföra att någon ytterligare nyemission inte behövs, givet att licensavtalet för CicloMulsion nås. Sannolikheten att ett licensavtal nås för CicloMulsion antas minskas med 10 %-enheter varje kalendermånad fr o m november 2010 då sannolikheten antas vara 90 %. Resterande sannolikhet avser således att ett licensavtal helt uteblir och antas kräva ett kapitaltillskott på i nuvärde 50 Mkr behövs som rörelsekapital tills utlicensieringen av NeuroSTAT beräknas ske senast inför den egna fas 3-studien omkring år 2013. Med 10 % risk för det nu blir väntevärdet av kapitalbehovet 10 % x 50 Mkr = 5 Mkr i nuvärde.

Världsmarknaden inom TBI kan uppskattas till omkring 1 Mdr dollar. Utgående från bolagets egen potentialangivelse för NeuroSTAT enligt nyemissionsprospektet skulle royaltyn kunna uppgå till omkring 10-20 %. Även vid en lägre dollarkurs kan marknadsstorleken 2017 ändå antas vara i stort sett oförändrad i kronor eftersom USA inte utgör hela marknaden och inflation m m kan påverka storleken uppåt. Traumatiska hjärnskador kommer nämligen sannolikt öka relativt fort i tillväxtekonomier som Kina där biltrafiken ökar snabbt i volym. Jag räknar med att NeuroVives intäkter från TBI år 2017 endast kommer att uppgå till 4 % av världsmarknaden motsvarande ca 280 Mkr eftersom någon eller eller några konkurrenter också kan tänkas slå sig in där, t ex BHR Pharma, LLC och KeyNeurotek. Det finns alltså ett utrymme för konkurrenter på TBI-marknaden och generellt finns ofta flera läkemedel ute på marknaden för en och samma samma indikation, t ex pga av att olika patientgrupper kan behöva olika preparat. I antagandet ligger även en liten risk invägd att varken Orphan Drug Designation i USA eller beviljad patentförlängning skulle uppnås.
Efter den externa kombinerade fas 1-2-studien i USA med cyklosporin-A inom TBI som blev klar 2008 brukar man erfarenhetsmässigt mellan fas 2 och 3 dvs nu uppskatta att sannolikheten för att NeuroSTAT når marknaden för nervcellsskydd vid TBI är omkring 65 %. Jag räknar således med att det är 35 % risk att NeuroSTAT blir helt värdelöst efter fas 3-studien. Därmed blir väntevärdet i nuläget av royalty för TBI 0.65 x 280 Mkr och ca 164 Mkr efter betald royalty 10 %.
Då blir de totala förväntade nettointäkterna 2017 för NeuroVive inom TBI och transplantation omkring 90 % x 80 Mkr + 164 Mkr = 236 Mkr. Kostnaderna i bolaget - förutom redan inräknad betald royalty till CicloMulsion AG - bör i det skedet grovt uppskattat inte uppgå till mer än storleksordningen 50 Mkr t ex eftersom NeuroVive planerar att utlicensiera NeuroSTAT redan innan kostsamma fas 3-studier och bolaget har en liten organisation. Väntevärdet av vinsten före skatt 2017 skulle därmed kunna grovt uppskattas till ca 186 Mkr med dessa förutsättningar, vilket i nuvärde blir ca 95 Mkr med 10 % avkastningskrav. Avdraget det förväntade externa kapitalbehovet på 5 Mkr enligt ovan blir bolagsvärdet nu avseende transplantation och TBI (95-5 ) x 0.737 =ca 67 kr per aktie med p/e-tal 15 och efter schablonskatt 26.3 %. En högre kalkylränta behövs inte eftersom den fundamentala risken redan är kompenserad för i uppskattade sannolikheten 65 % ATT NeuroVive över huvud taget får ut NeuroSTAT på TBI-marknaden och sannolikheten 90 % ATT CicloMulsion når transplantationsmarknaden.

Efter samarbetsavtalet med to-BBB bedömer jag att sannolikheten att NeuroVive når stroke-marknaden har ökat signifikant så att även denna indikation bör ges ett, dock försiktigt, nuvärde i målkursen. Med en bedömd marknadsstorlek på 70 Mdr kr skulle royaltypotentialen kunna uppgå till 10 ggr TBIs eller 10-20 % därav, vilket även det ger utrymme för en eller ett par konkurrenter. Jag räknar i detta fall ett utfall som är relativt sett något bättre än för TBI, pga antaget lite lägre konkurrens, dvs 45 % av nedre intervallgränsen 7000 Mkr vilket minus 10 % i royalty till CicloMulsion AG blir 2835 Mkr. Vidare antar jag att NeuroVive endast får hälften nettointäkterna och to-BBB den andra hälften. Slutligen antas sannolikheten att NeuroVive (och to-BBB) till år 2020 har lyckats med produktutvecklingen och lanseringen och att få dessa intäkter till endast 10 % eftersom en del FoU återstår innan kliniska prövningar och det är inte säkert att NeuroVive får förlängt användarpatent. Det innebär att denna analys f n räknar med att det är 90 % risk att stroke-indikationen ger ett noll-utfall. Själva den neuroprotektiva effekten av en cyklosporinvariant som fås att passera BBB har dock sannolikt åtminstone någorlunda god effekt så det är ingen helt oprövad strategi i detta fall. Detta ger ett väntevärde på nettointäkterna före skatt för stroke år 2020 på 2835 x 0.5 x 10 % Mkr = 142 Mkr. Efter skatt blir det ca 104 Mkr. Även i ett sådant läge skulle väntevärdemässigt mycket potential återstå inom andra indikationer varför ett p/e-tal på 15 fortfarande känns mycket rimligt. Det medför ett tillskott i motiverad kurs 2020 på ca 105 kr. Med 10 % avkastningskrav (eftersom sannolikhetsfaktorn 10 % redan applicerats) fås tillskott i målkursen år 2010 på ca 40 kr.


löparn skrev 18 nov, 22:11

För indikationen hjärtinfarkt antas en marknadspotential på omkring 13 Mdr dollar. Det kanske kommer revideras när ännu mer underlag fås. NeuroVive ha...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 18 nov, 22:11

För indikationen hjärtinfarkt antas en marknadspotential på omkring 13 Mdr dollar. Det kanske kommer revideras när ännu mer underlag fås. NeuroVive har ett patent på ett CremophorEL-fritt bärarmedium till den verksamma substansen cyklosporin-A, vilket dock löper ut 2012. Det ska emellertid kunna förlängas med en omformulering av det. I vilket fall som helst är det NeuroVive som kommer ha ett färdigt läkemedel, om det godkänns, som kan injiseras utan risk för anafylaktisk chock vilket Sandimmune Injection kan ge. Jag räknar trots det med att NeuroSTAT långsiktigt tar endast 20 % av marknaden pga att generika och eventuell annan konkurrens kommer fram. Att cyklosporin-A har en lovande effekt på hjärtinfarktpatienter visade redan den franska externa pilotstudien, och mekanismen är densamma som vid mitokondriebaserat nervcellsskydd för t ex TBI, med den skillnaden att det gäller andra cellers mitokondrier. Cyklosporin-A kan binda till cyklofilin-D även i dessa och därmed öka kalciumjonbuffringsförmågan i mitokondrierna vilket verkar cellskyddande vid reperfusionskador vid hjärtinfarkt. Sannolikheten att NeuroSTAT når marknaden för hjärtinfarkt kan antas vara lägre än för TBI. En vanlig procentsats för framgång är 30 inför fas 2. I detta fall med en redan beprövad läkemedelssubstans CsA som används som immunhämmare och med många olika studier genomförda som visar den mitokondrieskyddande effekten och med mekanismen klarlagd känns 30 % klart konservativt, men jag väljer ändå den sannolikheten.
Då blir väntevärdet av NeuroSTATs marknadsandel 30 % x 20 % x 13 Mdr dollar (jag räknar alltid med 7 kr per dollar) = 5460 Mkr. Royaltyn antas till 15 %. Avgår 10 % royalty till lipidemulsionleverantören, vilket ger 737 Mkr till NeuroVive. Efter skatt fås ett vinstbidrag på ca 36 kr/aktie. Tidpunkten kan väntas vara högst något år efter att TBI-marknaden gett sitt målkursbidrag beräknat per år 2017, dvs 2018. Räknar man således med 8 års diskontering till 10 % avkastningskrav fås ett nuvärde på vinst/aktie-bidraget uppgående till ca 17 kr. P/e-talet bör sättas försiktigt till 10 vilket skulle ge målkursbidrag på 170 kr 2010 avseende indikationen hjärtinfarkt, givet att externa fas 2-studien startas med NeuroSTAT vilket NeuroVive bekräftade på ett investerarmöte 17 nov. Jag väljer dock att sätta 20 % risk att den inte blir av ändå vilket ger ett målkursbidrag på netto 136 kr från hjärtinfarkt. Därmed blir målkursen för NeuroVive (67 + 40 + 136) kr = 243 kr i nov 2010.


Ett slags teoretiskt "best case" 2020 avseende de med cyklosporinpreparat patenterade indikationerna TBI och stroke med 20 % royalty på respektive totalmarknad och 10 % på hjärtinfarkt där NeuroVives läkemedel antas ta hela dessa marknader dock med NeuroVives antagna hälftenandel avseende nettointäkterna för indikationen stroke, skulle medföra en vinstpotential på (1400 x 0.9 + 14000 x 0.5 x 0.9 + 13650 x 0.9 + 80 – 50) Mkr = 19875 Mkr. Det motsvarar ca 980 kr i vinst per aktie och med p/e-tal 10 (försiktigare eftersom man faktiskt redan lyckats bra i detta utfall) kurs 9800 kr år 2020 Med 20-30 % avkastningskrav per år för att diskontera den "oriskade" potentialen motsvarar det ett nuvärde på 711-1582 kr per aktie. Då är ändå inget värde av potentialen för alla övriga möjliga indikationer medräknat dvs för status epilepticus, ryggmärgsskador, hjärnskador vid hjärt- och kärlkirurgi samt hjärtstopp. Så ett totalt sett best case ser ännu bättre ut än så eftersom det i det skedet redan är bevisat att cyklosporin-A fungerar nervcellsskyddande och därmed ökar sannolikheten att det fungerar på andra områden där också den mitokondrieskyddande effekten är central och med samma mekanism dvs ökad buffringsförmåga av kalciumjoner hos mitokondrierna.

Därför är NeuroVive grovt felvärderat och "måste" uppvärderas mycket mer framöver :

Hela det första stycket av målkurskalkylen i första inlägget ovan är relativt sett mindre belopp, dvs transplantation, dock betydelsefullt ändå jämfört med nuvarande låga aktiekurs och skulle reducera nyemissionsrisken ca år 2012 till ett minimum..

TBI dvs NeuroVives "traditionella" huvudindikation i andra stycket i inlägget överst ger som synes god potentíal i sig tack vare bra marknadstorlek och chans för framgång satt till 65 % vilket är normalt efter extern fas 1-2-studie, och ihop med transplantation blir det 67 kr per aktie i målkursbidrag efter dessutom en avdragen kostnadsrelaterad term.
Ovanstående, TBI och transplantaion är det som de flesta på marknaden antagligen värderade NeuroVive efter i våras och somras, inkl jag själv. TBI-potentialen är något reducerad numera pga konkurrenten BHR Pharma, LLC.

Likaså stroke i tredje stycket i inlägget överst ger ett betydande bidrag 40 kr per aktie vilket borde och kunde börja diskonteras efter samarbetet med to-BBB, men ändå lååångt ifrån potentialen eftersom risken för fiasko inom stroke är satt till 90 % men det är en enorm obearbetad marknad fast långt fram i tiden till marknad.
Om de lyckas skulle kursbidraget alltså bli 400 kr i nuvärde.

Så långt blir målkursen 107 kr dvs innan det fina beskedet om att den franska hjärtstudien i fas 2 är helt klart planerad - enligt NeuroVives besked 17 nov - att genomföras och leds av M Ovize och med NeuroSTAT.
Det är nästan ofattbart viktigt eftersom, som utreds i fjärde stycket ovan som ligger i andra inlägget, hjärtinfarkt ger enorma 136 kr i målkursbidrag enligt målkurskalkylen nedan pga en enorm marknad större t o m än stroke, och trots att chans för framgång är satt till ändå låga 24 % (30 % pga före fas 2 klar multiplicerat med antagna 80 % för chansen att studien verkligen blir av).

GIVET framgång skulle kursbidraget följaktligen bli över 500 kr.

Det är bara att inse att marknaden nu knappt har hunnit ens har börjat förstå detta och att diskontera någon chans för framgång inom hjärtinfarkt trots en lovande pilotstudie, en verkningsmekanism som verkar vara densamma som vid TBI och ett patenterat CremophorEL-fritt bärarmedium som Sandimmune Injection saknar som är beroende av för hjärtinfarktpatienterna olämpligt kortison för att motverka risk för anafylaktisk chock.

Best caset för NeuroVive i femte stycket, som ligger i andra inlägget ovan, om 10 år ca 10 000 kr förklaras av på både antagen marknadsdominans (utom transplantation) och på alla NeuroVives marknaders enorma sammanlagda storleksordning 175 miljarder kronor...

Hur många noterade svenska bolag på mid cap och smallcap-listor har en så stor f n nästan helt obearbetad marknad ? 175 MILJARDER kr !?

För oss aktieägare är det nu en mycket angenäm situation att bara invänta framtida kurslyft som kommer understödjas av diverse triggers.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG