NeuroVives nyemissionsprospekt anmält till FI

NeuroVives nyemissionsprospekt anmält till FI Bevaka tråd

Startad av löparn

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
  • löparn
  • Kön: Man
  • Ålder: 65
  • Yrke: Nej men är aktiep...

Jag har nu gjort en formell anmälan av NeuroVives nyemisionsprospekt från april pga en utelämnad konkurrent BHR Pharma, LLC som t o m är i fas 3 inom traumatisk hjärnskada. De har alltså kommit längre än NeuroVive som tonar fram sig som främst i prospektet genom att utelämna BHR Pharma, LLC.

Det är obegripligt hur styrelsen kunde utelämna en såpass "vass" konkurrent. Min analys målkurs i april skulle inte blivit så hög om jag känt till denna konkurrent. Min analys underlättade NeuroVives nyemission eftersom ett enormt intresse och köpsug uppstod.

29 okt rasade aktiekusen 23 % när jag skrev om denna konkurent på min hemsida och aktieforum efter att ha fått kännedom om dem. Tydligen kände väldigt många andra aktieplacerare inte heller till konkurrenten. Det är tråkigt att NeuroVive eller dess styrelse valde att inte offenligt förklara sig utan lät endast några e-post från VD Mikael Brönnegård till enskilda akteägare vara deras kommentar, lite märkligt.

Till Finansinspektionen : Anmälan av ofullständigt nyemissionsprospekt i NeuroVive

Jag ber härmed att till Finansinspektionen få anmäla ett nyemissionsprospekt i NeuroVive från april 2010 pga att där i konkurrent-avsnittet saknas den kanske främsta konkurrenten inom NeuroVives huvudindikation dvs traumatiska hjärnskador. Ett ytterligare motiv till att genomföra anmälan är att bolaget (via mailkontakt under föregående helg med forskningschefen i NeuroVive Eskil Elmér) har uppmanats och beretts tillfälle att offentligt kommentera dessa uppgifter om den utelämnade konkurrenten i fas 3 och förklara sig vilket inte skett (hittills åminstone).

I prospektet står bl a :FinansinspektionenProspektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från

Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga.

..............................-
.


Ansvar

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer

försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna

i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna

påverka dess innebörd.

Lund, den 14 april 2010

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Styrelsen

Gregory Batcheller – Styrelseordförande

Mikael Brönnegård – Styrelseledamot

Marcus Keep – Styrelseledamot

Helmuth von Moltke – Styrelseledamot

Andreas Inghammar – Styrelsesuppleant


-------------------------------
---------

I avsnittet om konkurrenter är drygt 20-talet bolag inritade i ett diagram (på pdf-sida 45) där en del klassas som ens ej konkurrerande, och varav några andra behandlas i texten. Det har för mig nyligen uppenbarats att en konkurrent BHR Pharma, LLC har ett preparat mot hjärntrauma framme i fas 3 och som redan hade gett lovande resultat i tidigare kliniska studier med bl a rapporterad 50 % reducerad dödlighet. Dessutom meddelades redan under 2009 att deras mycket stora fas 3-studie är sponsrad med tresiffrigt miljonbelopp i SEK av ansedda amerikanska NIH (National Institutes of Health). De sponsrar alltså en stor fas 3-studie till ett konkurrentpreparat till NeuroVives NeuroSTAT/cyklosporin-A. Inget, och detta är särskilt allvarligt, om denna kanske främste eller mest långtkomna konkurrent inom samma indikation och marknad står det någonting över huvud taget om i nyemissionsprospektet vad jag kunnat hitta efter sökningar. Om man är i fas 3 har man redan visat effekt av sin läkemedelskandidat. NeuroVive ger sken av i prospektet att NEUROVIVE ligger längst framme men de har själva endast genomfört en fas 1-studie och det har gjorts en extern kombinerad fas 1-2-studie med den verksamma substansen men ett annat preparat med en annan formulering. Om investerarna hade fått veta detta hade köpintresset sannolikt blivit mindre, allt annat lika. Det gäller i högsta grad mig själv som känner mig vilseförd är jag på eget initiativ vidareutvecklade min nya aktieanalys av NeuroVive i april 2010 när prospektet kom. Den skapade ett kraftigt intresse för aktien och bolagets nyemission underlättades av min analys.

BHR Pharma, LLC borde dessutom väckt särskilt intresse för investerare eftersom NIH då och fortfarande uppges vara tänkt att även sponsra den amerikanska externa fas 3-studien med förhoppningsvis NeuoVives preparat NeuroSTAT.

Om man inte kan lita på att all väsentlig information är med i ett prospekt är det ytterst otillfredsställande speciellt som detta skedde i samband med en nyemission. Jag har t o m sett kommentarer på aktieforum att detta är något man får räkna med när det gäller prospekt från bolag i denna bransch, vilket är fullständigt oacceptabelt. Därför anser jag att det är kraftigt motiverat att Finansinspektionen agerar i detta fall och statuerar exempel !

Här är ett par länkar om konkurrenten i fas 3 BHR Pharma, LLC och studien, tidigare försök och NIH-sponsring : http://www.bhr-pharma.com/news/downloads/synapse-trial-pr-20090908.pdf

http://shared.web.emory.edu/emory/news/releases/2009/06/nih-grant-nation...

(Den nedre länken måste antagligen kopieras och läggas i adressfältet för att fungera, eller öppnas i nytt fönster !)VD Mikael Brönnegård i NeuroVive, som satt i styrelsen då prospektetansvaret uppkom har uppenbarligen till enskild eller enskilda aktieägare 29 okt i mail svarat på dessa för väldigt många aktieägare nya uppgifter som jag innan skrivit om 29 okt på min hemsida och aktieforum. Jag har nyligen sänkt min aktieanalys målkurs som en följd av främst denna konkurrent som riskerar krympa NeuroVives marknadsandelar, allt annat lika. Aktiekursen i NeuroVive rasade 23 % 29 okt.

Det är inget insidesstoff som kommit i ljuset utan alltså gammal infrmation men poängen är att det inte borde ha undanhållits nyemissionsprospektets läsare. Sannolikt mycket få utanför ledningen och styrelsen i NeuroVive kände till konkurrenten BHR Pharma, LLC vid tiden för prospektets publicering.Det känns mot bakgrund av ovanstående att BHR Pharma, LLC givetvis skulle hade tagits med i nyemissiosprospektet så att en signifikant mer korrekt bild hade givits till aktieägare och deltagare i nyemissionen. Kursraset 29 okt är ett tydligt bevis på hur betydelsefull denna infomation är för bolagets värdering sett ur ett aktiemarknadsperspektiv.Så här uppges Mikael Brönnegård ha svarat i e-post till aktieägare :"

29 oktober 2010Det har varit känt sedan länge att progesterone har en allmän effekt på
stabiliteten i vissa cell system. Effekten man ser förmedlas av binding
till kortisonreceptorn varför det man kommer att studera troligtvis är
effekter som man lika gärna kan få genom att ge kortison, vilket man
tidigare gjorde hos framför allt skallskadepatienter. Jag har en bred
forskningsbakgrund när det gäller steroider inklusive progesterone och mitt
avhandlingsarbete handlade om dessa hormoners effekter.

Anledningen till att detta inte belystes i prospektet var att vi inte
uppfattar denna studie som ett hot mot vår verksamhet i NeuroVive och att
min bedömning är att forskarna/klinikerna som driver studien kommer att få
det svårt att påvisa några effekter.

Under graviditet badar den kvinnliga organismen i progesterone i
koncentrationer som är 50-100 gånger så hög som ges i fas III studien och
man har inte kunnat påvisa några nervcellsskyddande effekter vid
skallskador, stroke etc hos gravida kvinnor även om dessa fall är sällsynta
vid graviditet.


Med vänliga hälsningar,

Mikael Brönnegård, CEO,

NeuroVive Pharmaceutical AB "

Ett mailsvar till från Mikael Brönnegård som lagts ut på aktieforum :


"
Det är helt i sin ordning att sprida detta budskap.

Det är viktigt att marknaden reagerar på fakta och inte som i detta fall på dåligt underbyggda rykten.

NeuroVive står på en stabil grund och kommer att leverera enligt vad som tidigare har kommunicerats av bolaget.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Brönnegård, CEO,
NeuroVive Pharmaceutical AB "Så här kommenterar min fru Ann-Cathrin Engwall PhD i molekylär cellbiologi och med mångårig forskarbakgrund bl a på Paul Erlich Institute i Tyskland. Hon har även arbetat med läkemedelsutveckling :

"När det gäller Mikael Brönnegårds uttalande till enskild aktieägare via e-post den 29 okt 2010 så vill jag ge följande kommentarer:

Det kan vara möjligt att Mikael Brönnegårds forskningserfarenheter har lett honom och andra till att dra slutsatsen att utsikterna för progesteron som framtida behandlingsmetod för TBI som relativt små.

Faktum kvarstår dock att andra, inklusive bedömare på NIH, är av annan uppfattning vilket lett till att man har gått in i stor kostsam fas III-studie med progesteron. Att använda gravida kvinnor som referens till att konceptet inte fungerar känns också tveksamt eftersom höga hormonnivåer under lång tid kan medföra att antalet receptorer nedregleras vilket påverkar dos/effekt sambanden.

Genom min egen erfarenhet som forskare så vet jag att forskare gärna försvarar sina hypoteser och många gånger kan ha helt skilda uppfattningar beroende på vilket perspektiv de har. Det är en del av forskningen och diskussionerna leder utvecklingen framåt .

Mikael Bönnegård kan visa sig ha rätt men det fråntar inte NeuroVives styrelse skyldigheten att upplysa om BHR Pharmas existens och som en i utvecklingen relativt långt kommen konkurrent i nyemissionsprospekt och annat informationsmaterial till potentiella och existerande aktieägare.

Aktieägare kan känna sig förda bakom ljuset eftersom man undanhållit information från dem med motiveringen att styrelsen inte tror att konkurrenten kommer att lyckas att visa effekt i fas III-studien. Det är en subjektiv bedömni

löparns bild
  • löparn
  • Kön: Man
  • Ålder: 65
  • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 1 nov, 13:11

Jag har nu gjort en formell anmälan av NeuroVives nyemisionsprospekt från april pga en utelämnad konkurrent BHR Pharma, LLC som t o m är i fas 3 inom ...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 1 nov, 13:11

Jag har nu gjort en formell anmälan av NeuroVives nyemisionsprospekt från april pga en utelämnad konkurrent BHR Pharma, LLC som t o m är i fas 3 inom traumatisk hjärnskada. De har alltså kommit längre än NeuroVive som tonar fram sig som främst i prospektet genom att utelämna BHR Pharma, LLC.

Det är obegripligt hur styrelsen kunde utelämna en såpass "vass" konkurrent. Min analys målkurs i april skulle inte blivit så hög om jag känt till denna konkurrent. Min analys underlättade NeuroVives nyemission eftersom ett enormt intresse och köpsug uppstod.

29 okt rasade aktiekusen 23 % när jag skrev om denna konkurent på min hemsida och aktieforum efter att ha fått kännedom om dem. Tydligen kände väldigt många andra aktieplacerare inte heller till konkurrenten. Det är tråkigt att NeuroVive eller dess styrelse valde att inte offenligt förklara sig utan lät endast några e-post från VD Mikael Brönnegård till enskilda akteägare vara deras kommentar, lite märkligt.

Till Finansinspektionen : Anmälan av ofullständigt nyemissionsprospekt i NeuroVive

Jag ber härmed att till Finansinspektionen få anmäla ett nyemissionsprospekt i NeuroVive från april 2010 pga att där i konkurrent-avsnittet saknas den kanske främsta konkurrenten inom NeuroVives huvudindikation dvs traumatiska hjärnskador. Ett ytterligare motiv till att genomföra anmälan är att bolaget (via mailkontakt under föregående helg med forskningschefen i NeuroVive Eskil Elmér) har uppmanats och beretts tillfälle att offentligt kommentera dessa uppgifter om den utelämnade konkurrenten i fas 3 och förklara sig vilket inte skett (hittills åminstone).

I prospektet står bl a :FinansinspektionenProspektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25-26 § lagen

(1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från

Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga.

..............................-
.


Ansvar

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer

försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna

i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna

påverka dess innebörd.

Lund, den 14 april 2010

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Styrelsen

Gregory Batcheller – Styrelseordförande

Mikael Brönnegård – Styrelseledamot

Marcus Keep – Styrelseledamot

Helmuth von Moltke – Styrelseledamot

Andreas Inghammar – Styrelsesuppleant


-------------------------------
---------

I avsnittet om konkurrenter är drygt 20-talet bolag inritade i ett diagram (på pdf-sida 45) där en del klassas som ens ej konkurrerande, och varav några andra behandlas i texten. Det har för mig nyligen uppenbarats att en konkurrent BHR Pharma, LLC har ett preparat mot hjärntrauma framme i fas 3 och som redan hade gett lovande resultat i tidigare kliniska studier med bl a rapporterad 50 % reducerad dödlighet. Dessutom meddelades redan under 2009 att deras mycket stora fas 3-studie är sponsrad med tresiffrigt miljonbelopp i SEK av ansedda amerikanska NIH (National Institutes of Health). De sponsrar alltså en stor fas 3-studie till ett konkurrentpreparat till NeuroVives NeuroSTAT/cyklosporin-A. Inget, och detta är särskilt allvarligt, om denna kanske främste eller mest långtkomna konkurrent inom samma indikation och marknad står det någonting över huvud taget om i nyemissionsprospektet vad jag kunnat hitta efter sökningar. Om man är i fas 3 har man redan visat effekt av sin läkemedelskandidat. NeuroVive ger sken av i prospektet att NEUROVIVE ligger längst framme men de har själva endast genomfört en fas 1-studie och det har gjorts en extern kombinerad fas 1-2-studie med den verksamma substansen men ett annat preparat med en annan formulering. Om investerarna hade fått veta detta hade köpintresset sannolikt blivit mindre, allt annat lika. Det gäller i högsta grad mig själv som känner mig vilseförd är jag på eget initiativ vidareutvecklade min nya aktieanalys av NeuroVive i april 2010 när prospektet kom. Den skapade ett kraftigt intresse för aktien och bolagets nyemission underlättades av min analys.

BHR Pharma, LLC borde dessutom väckt särskilt intresse för investerare eftersom NIH då och fortfarande uppges vara tänkt att även sponsra den amerikanska externa fas 3-studien med förhoppningsvis NeuoVives preparat NeuroSTAT.

Om man inte kan lita på att all väsentlig information är med i ett prospekt är det ytterst otillfredsställande speciellt som detta skedde i samband med en nyemission. Jag har t o m sett kommentarer på aktieforum att detta är något man får räkna med när det gäller prospekt från bolag i denna bransch, vilket är fullständigt oacceptabelt. Därför anser jag att det är kraftigt motiverat att Finansinspektionen agerar i detta fall och statuerar exempel !

Här är ett par länkar om konkurrenten i fas 3 BHR Pharma, LLC och studien, tidigare försök och NIH-sponsring : http://www.bhr-pharma.com/news/downloads/synapse-trial-pr-20090908.pdf

http://shared.web.emory.edu/emory/news/releases/2009/06/nih-grant-nation...

(Den nedre länken måste antagligen kopieras och läggas i adressfältet för att fungera, eller öppnas i nytt fönster !)VD Mikael Brönnegård i NeuroVive, som satt i styrelsen då prospektetansvaret uppkom har uppenbarligen till enskild eller enskilda aktieägare 29 okt i mail svarat på dessa för väldigt många aktieägare nya uppgifter som jag innan skrivit om 29 okt på min hemsida och aktieforum. Jag har nyligen sänkt min aktieanalys målkurs som en följd av främst denna konkurrent som riskerar krympa NeuroVives marknadsandelar, allt annat lika. Aktiekursen i NeuroVive rasade 23 % 29 okt.

Det är inget insidesstoff som kommit i ljuset utan alltså gammal infrmation men poängen är att det inte borde ha undanhållits nyemissionsprospektets läsare. Sannolikt mycket få utanför ledningen och styrelsen i NeuroVive kände till konkurrenten BHR Pharma, LLC vid tiden för prospektets publicering.Det känns mot bakgrund av ovanstående att BHR Pharma, LLC givetvis skulle hade tagits med i nyemissiosprospektet så att en signifikant mer korrekt bild hade givits till aktieägare och deltagare i nyemissionen. Kursraset 29 okt är ett tydligt bevis på hur betydelsefull denna infomation är för bolagets värdering sett ur ett aktiemarknadsperspektiv.Så här uppges Mikael Brönnegård ha svarat i e-post till aktieägare :"

29 oktober 2010Det har varit känt sedan länge att progesterone har en allmän effekt på
stabiliteten i vissa cell system. Effekten man ser förmedlas av binding
till kortisonreceptorn varför det man kommer att studera troligtvis är
effekter som man lika gärna kan få genom att ge kortison, vilket man
tidigare gjorde hos framför allt skallskadepatienter. Jag har en bred
forskningsbakgrund när det gäller steroider inklusive progesterone och mitt
avhandlingsarbete handlade om dessa hormoners effekter.

Anledningen till att detta inte belystes i prospektet var att vi inte
uppfattar denna studie som ett hot mot vår verksamhet i NeuroVive och att
min bedömning är att forskarna/klinikerna som driver studien kommer att få
det svårt att påvisa några effekter.

Under graviditet badar den kvinnliga organismen i progesterone i
koncentrationer som är 50-100 gånger så hög som ges i fas III studien och
man har inte kunnat påvisa några nervcellsskyddande effekter vid
skallskador, stroke etc hos gravida kvinnor även om dessa fall är sällsynta
vid graviditet.


Med vänliga hälsningar,

Mikael Brönnegård, CEO,

NeuroVive Pharmaceutical AB "

Ett mailsvar till från Mikael Brönnegård som lagts ut på aktieforum :


"
Det är helt i sin ordning att sprida detta budskap.

Det är viktigt att marknaden reagerar på fakta och inte som i detta fall på dåligt underbyggda rykten.

NeuroVive står på en stabil grund och kommer att leverera enligt vad som tidigare har kommunicerats av bolaget.

Med vänliga hälsningar,

Mikael Brönnegård, CEO,
NeuroVive Pharmaceutical AB "Så här kommenterar min fru Ann-Cathrin Engwall PhD i molekylär cellbiologi och med mångårig forskarbakgrund bl a på Paul Erlich Institute i Tyskland. Hon har även arbetat med läkemedelsutveckling :

"När det gäller Mikael Brönnegårds uttalande till enskild aktieägare via e-post den 29 okt 2010 så vill jag ge följande kommentarer:

Det kan vara möjligt att Mikael Brönnegårds forskningserfarenheter har lett honom och andra till att dra slutsatsen att utsikterna för progesteron som framtida behandlingsmetod för TBI som relativt små.

Faktum kvarstår dock att andra, inklusive bedömare på NIH, är av annan uppfattning vilket lett till att man har gått in i stor kostsam fas III-studie med progesteron. Att använda gravida kvinnor som referens till att konceptet inte fungerar känns också tveksamt eftersom höga hormonnivåer under lång tid kan medföra att antalet receptorer nedregleras vilket påverkar dos/effekt sambanden.

Genom min egen erfarenhet som forskare så vet jag att forskare gärna försvarar sina hypoteser och många gånger kan ha helt skilda uppfattningar beroende på vilket perspektiv de har. Det är en del av forskningen och diskussionerna leder utvecklingen framåt .

Mikael Bönnegård kan visa sig ha rätt men det fråntar inte NeuroVives styrelse skyldigheten att upplysa om BHR Pharmas existens och som en i utvecklingen relativt långt kommen konkurrent i nyemissionsprospekt och annat informationsmaterial till potentiella och existerande aktieägare.

Aktieägare kan känna sig förda bakom ljuset eftersom man undanhållit information från dem med motiveringen att styrelsen inte tror att konkurrenten kommer att lyckas att visa effekt i fas III-studien. Det är en subjektiv bedömni

Artikel i Realtid.se om detta, där Brönnegård gör bort sig och dessutom förnekar de mailsvar som folk klipper ur mail o lägger på forum som om VD etc ALDRIG svarar så vilket bevisligen är ljug (jag har många mail).

http://www.realtid.se/ArticlePages/201011/01/20101101135109_Realtid203/2...


Min fru PhD i molekylär cellbiologi kommenterar Brönnegårds senastegroda :


"Jag har följt detta med intresse och är förvånad över Brönnegårds uttalande i Realtid. Det verkar inte så smart att bortförklara att man medvetet valt att inte ta upp konkurrensen från BHR Pharma i nyemissionsprospektet med att ”det skulle bli en ganska komplicerad förklaring”. Med tanke på att BHR Pharmas produkt har kommit längre i den kliniska utvecklingen (FasIII) och troligen kommer att kunna ta betydande marknadsandelar om de lyckas inom samma indikationsområde som Neurovives egen produkt NeuroSTAT är avsedd för så kan det snarare för en utomstående verka vara ett mycket strategiskt val.

Kanske har man genom att använda sig av ”komplicerade kommersiella och vetenskapliga bedömningar” medvetet höjt intresset för att investera i Neurovive"

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG