Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotras vd, ordförande och storägare utnyttjar teckningsoptioner för att teckna aktier

Medicinteknikbolaget Emotra meddelar att vd Daniel Poté, styrelseordförande Claes Holmberg och bolagets största ägare Maida Vale Capital avser utnyttja innehavda teckningsoptioner TO 2 för teckning av nya aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Insynspersoner avser utnyttja teckningsoptioner för 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 35 procent av emissionsvolymen.

Teckningsoptionerna TO 2 kan utnyttjas för att teckna aktier i bolaget mellan den 29 november till 13 december. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är den 9 december.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra sätter teckningskurs för teckningsoption TO 2 till 26 öre per aktie

Medicinteknikbolaget Emotra har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO 2 för att teckna aktier i bolaget till 26 öre per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner att tillföras 4,1 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,2 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 29 november till 13 december.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra slutför förvärvet av NeuraMetrix

Medicinteknikbolaget Emotra har slutfört det omvända förvärvet av NeuraMetrix. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen uppgick till 94 miljoner kronor och erläggs genom cirka 276 miljoner nyemitterade aktier i Emotra, till en teckningskurs om 0,34 kronor. Teckningskursen är baserad på den volymviktade genomsnittskursen de 10 handelsdagarna mellan 17 augusti - 30 augusti.

Emotras nuvarande aktieägare behåller en ägarandel om cirka 23 procent medan de nuvarande ägarna i NeuraMetrix kommer sitta på cirka 77 procent.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra har slutligt löst tvist med italiensk leverantör

Medicinteknikbolaget Emotra har sedan 2017 haft en pågående tvist mot en italiensk leverantör gällande ett krav om 1,7 miljoner kronor plus vissa räntor. Emotra har därför kontinuerligt haft 800 000 kronor reserverade, i räkenskaperna uppbokad som leverantörsskuld och upplupen kostnad, för den betalningsskyldighet som slutligen kan komma att fastställas.

Mål i saken har varit anhängigt vid Göteborgs tingsrätt sedan maj 2020. Huvudförhandling vid tingsrätten var utsatt till några dagar i slutet av november 2021. Kort före den förhandlingen träffades dock en förlikning mellan parterna. Förlikningen har den 25 november stadfästs av tingsrätten genom dom. Därmed är tvisten slutligen löst.

Den rättsliga och ekonomiska innebörden av förlikningen är i korthet att leverantören har frånfallit alla betalningskrav mot Emotra och att vardera parten betalar sina egna rättegångskostnader.

Det ovan angivna innebär att den reservering som tidigare gjorts i Emotras räkenskaper nu har återförts som en kostnadsminskning. Denna ombokning har ingen likviditetspåverkan.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotras vd, ordförande och storägare utnyttjar teckningsoptioner för att teckna aktier

Medicinteknikbolaget Emotra meddelar att vd Daniel Poté, styrelseordförande Claes Holmberg och bolagets största ägare Maida Vale Capital avser utnyttja innehavda teckningsoptioner TO 2 för teckning av nya aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Insynspersoner avser utnyttja teckningsoptioner för 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 35 procent av emissionsvolymen.

Teckningsoptionerna TO 2 kan utnyttjas för att teckna aktier i bolaget mellan den 29 november till 13 december. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är den 9 december.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra redovisar som planerat ingen omsättning

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat ingen omsättning samt små förändringar av sitt resultat i det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,03). Likvida medel uppgick till 6,2 miljoner kronor (2,3).

Emotra har tidigare presenterat ett förvärv av NeuraMetrix för 93,9 miljoner kronor, vilket också innebär att bolaget kommer att byta namn. NeuraMetrix har genom sin patenterade applikation erhållit breakthrough device status hos FDA. Bolaget kan identifiera och monitorera några av våra största folksjukdomar som påverkar hjärnan.

"Emotra och NeuraMetrix känner till varandra väl sedan tidigare. Genom Astra Zenecas BioVentureHub etablerades vår första kontakt som sen utvecklades till ett fortsatt informationsutbyte kring marknader, kontakter och möjligheter för bolagen. Vi insåg då att det fanns mycket fina synergier mellan bolagen, då passformen med avseende på marknader, målgrupper, kontaktnät är synnerligen god", uppger vd Daniel Poté i rapporten.

Emotra-chefen ser en stor marknad.

"Den globala marknaden för det sammanslagna bolaget är mycket stor. Fler än 30 miljoner människor lider av kroniska hjärnsjukdomar, motsvarande en marknadspotential om mer än 25 miljarder kronor årligen. Potentialen inom indikationsområdet psykiatriska sjukdomar än mångdubbelt större. Sammanslagningen av Emotra och NeuraMetrix gör att det kan gå mycket fortare att penetrera den internationella marknaden, till fördel för patienter och aktieägare", fortsätter han.

Emotra, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0
Rörelseresultat -1,9 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,03
Likvida medel 6,2 2,3 169,6%

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG