Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotras förberedelsearbete under året borde kunna ge positiva utfall under 2021 - vd

Medicinteknikbolaget Emotras 'viktiga' förberedelsearbete som skett under det utmaningsfyllda året med coronapandemin borde kunna ge positiva utfall under 2021. Det skriver vd:n Daniel Poté i en summering inför 2021.

"Som många andra bolag har även Emotra upplevt de utmaningar som covid-19 fört med sig med. Förseningar i verksamheten, där de samarbetsprojekt som påbörjats för klinisk forskning, har påverkats mest. Dock bör majoriteten av dessa projekt ses som investeringar i aktiviteter som kommer att kunna bära frukt när situationen förbättras", skriver Poté.

Det uppges även att den nyligen publicerade publikationen inom återfall i depression kommer att underlätta arbetet framöver.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ny skriverier kursen rusar

Emotra meddelar att data för återfall i depression har publicerats i vetenskaplig tidskrift
Medicinteknikbolaget Emotra meddelar att den första studien som redogör för sambandet mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry. Publikationen visar att hyporeaktiva har nästan fem gånger högre sannolikhet att återfalla i depression. Det framgår av ett pressmeddelande.

Artikeln med rubriken "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression" har nu publicerats i BMC Psychiatry.

I studien genomfördes test med Emotras metod EDOR på patienter i slutenvård med en uppföljning om cirka tio månader. Resultaten visar att sannolikheten för återfall i depression inom tio månader efter utskrivning var tre gånger högre bland hyporeaktiva individer jämfört med reaktiva patienter.

När förväxlingsfaktorer, så kallade "confounding factors", som kön, antal och längd på tidigare depressionsepisoder inkluderades i analysen tydliggjordes skillnaden mellan grupperna ytterligare. Sannolikheten att hyporeaktiva återfaller i depression blev nästan fem gånger högre jämfört med reaktiva patienter. I studien var det endast hyporeaktivitet som var associerad med återfall i depression. Ingen annan av de variabler som analyserades i studien kunde associeras med återfall.

De här resultaten behöver nu bekräftas i en större multicenterstudie, vilken planeras starta under 2021 under förutsättningen att situationen med den pågående coronapandemin tillåter det. Dessa vetenskapliga data och genomförda marknadsundersökningar har varit viktiga faktorer bakom Emotras beslut att fokusera användningen av EDOR till återfall i depression. Den nya inriktningen erbjuder goda möjligheter till breddning av metodens användningsområde.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Pengarna snart slut igen

Emotra rapporterar något högre rörelseförlust, 'fokus på att finna och rekrytera kliniker'

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,0 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,06).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 4,3 miljoner kronor (2,6).

"Fokus under de kommande månaderna kommer att ligga på att försöka finna och rekrytera kliniker för att delta i Emotras återfallsstudie. Klinikerna kommer huvudsakligen att vara i Sverige
och Tyskland förutom den klinik i Warszawa, Polen, som redan undertecknat avtal om deltagande", kommenterar vd:n Daniel Poté.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Så var det dags igen , nya pengar in i förlustboet , fantastiskt att det finns aktieägare kvar som betalar.

Emotra rapporterar minskat rörelseresultat, som väntat ingen omsättning
Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,2). De ökade kostnaderna hänförs till mer aktivitet kring marknadsarbete och affärsutveckling.

Resultatet före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,05).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (1,2).

- Även om Emotra bedriver allt arbete på ett kostnadseffektivt sätt behöver ytterligare kapital resas för att finansiera den fortsatta utvecklingen och inte minst genomförandet av den planerade kliniska studien. Styrelsen har därför fattat beslut om genomförandet av en fullt ut garanterad företrädesemission, kommenterar vd:n Daniel Poté om finansieringssituationen.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Med ett BV på 27 miljoner och emissioner på 30 så lär värdet per aktie halveras . Finns det några tappra kvar som aktieägare eller bara garanter .

Emotra: Ökat intresse för Edor - Mangold

Emotra, har tagit viktiga steg framåt i sin utveckling. En studie, inriktad på återfall i depression, har visat att Edor kan identifiera dessa patienter. Det skapar bättre möjligheter för bolaget att bearbeta sjukhus och kliniker. Emotra har även slutit avtal med ett japanskt bolag kring ett samarbete vilket ökar dess chanser att lansera Edor i Japan.

För att kunna genomföra fortsatta studier och få metoden verifierad behöver bolaget kapital. En kapitalanskaffning pågår där bolaget avser att ta in 9,5 miljoner kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kan bolaget ta in ytterligare drygt 20 miljoner kronor. Denna emission är garanterad av Mangold.

Mangold ser en potentiellt stor marknad för Edor där bolaget kan ta en mindre andel. Intäkter väntas komma 2022 och under en femårsperiod bör bolaget kunna nå drygt 100 miljoner i omsättning. Emotra har värderats med en DCF-modell där vi utgått från ett högt avkastningskrav för att återspegla hög risk i bolaget. Detta ger sammantaget ett motiverat värde på 0,82 kronor per aktie, en uppsida på 135 procent.

https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2021/06/Emotra-update-2021...

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Det gäller att få uppmärksamhet annars så dör man

Emotra tecknar samarbetsavtal med National Institute of Mental Health i USA

Medicinteknikbolaget Emotra har tecknat ett samarbetsavtal med National Institute of Mental Health, NIMH i USA. Parterna kommer att samarbeta i en djurstudie för att undersöka rollen av stress, skador på hippocampus och hyporeaktivitet hos gnagare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet för samarbete är för explorativ forskning, där man planerar att använda Emotras Edor-test för att mäta effekterna av förändringar på hippocampus och elektrodermal hyporeaktivitet som biomarkör.

Avtalet innebär att Emotra kommer att tillhandahålla kunskap och utrustning till forskargruppen på NIMH som kommer att genomföra experimenten. Dessa experiment är av explorativ karaktär, vilket innebär att det finns metodologiska och experimentella utmaningar som kan göra detta till ett kort eller ett längre projekt.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra genomför riktad nyemission till emissionsgaranter

Medicinteknikbolaget Emotra har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3,08 miljoner aktier till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Teckningskursen är 43,3 öre per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Emotra kommer därefter att ha 82,51 miljoner aktier utestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG