Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotras förberedelsearbete under året borde kunna ge positiva utfall under 2021 - vd

Medicinteknikbolaget Emotras 'viktiga' förberedelsearbete som skett under det utmaningsfyllda året med coronapandemin borde kunna ge positiva utfall under 2021. Det skriver vd:n Daniel Poté i en summering inför 2021.

"Som många andra bolag har även Emotra upplevt de utmaningar som covid-19 fört med sig med. Förseningar i verksamheten, där de samarbetsprojekt som påbörjats för klinisk forskning, har påverkats mest. Dock bör majoriteten av dessa projekt ses som investeringar i aktiviteter som kommer att kunna bära frukt när situationen förbättras", skriver Poté.

Det uppges även att den nyligen publicerade publikationen inom återfall i depression kommer att underlätta arbetet framöver.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ny skriverier kursen rusar

Emotra meddelar att data för återfall i depression har publicerats i vetenskaplig tidskrift
Medicinteknikbolaget Emotra meddelar att den första studien som redogör för sambandet mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry. Publikationen visar att hyporeaktiva har nästan fem gånger högre sannolikhet att återfalla i depression. Det framgår av ett pressmeddelande.

Artikeln med rubriken "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression" har nu publicerats i BMC Psychiatry.

I studien genomfördes test med Emotras metod EDOR på patienter i slutenvård med en uppföljning om cirka tio månader. Resultaten visar att sannolikheten för återfall i depression inom tio månader efter utskrivning var tre gånger högre bland hyporeaktiva individer jämfört med reaktiva patienter.

När förväxlingsfaktorer, så kallade "confounding factors", som kön, antal och längd på tidigare depressionsepisoder inkluderades i analysen tydliggjordes skillnaden mellan grupperna ytterligare. Sannolikheten att hyporeaktiva återfaller i depression blev nästan fem gånger högre jämfört med reaktiva patienter. I studien var det endast hyporeaktivitet som var associerad med återfall i depression. Ingen annan av de variabler som analyserades i studien kunde associeras med återfall.

De här resultaten behöver nu bekräftas i en större multicenterstudie, vilken planeras starta under 2021 under förutsättningen att situationen med den pågående coronapandemin tillåter det. Dessa vetenskapliga data och genomförda marknadsundersökningar har varit viktiga faktorer bakom Emotras beslut att fokusera användningen av EDOR till återfall i depression. Den nya inriktningen erbjuder goda möjligheter till breddning av metodens användningsområde.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Pengarna snart slut igen

Emotra rapporterar något högre rörelseförlust, 'fokus på att finna och rekrytera kliniker'

Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,0 miljoner kronor (-1,5). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,06).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 4,3 miljoner kronor (2,6).

"Fokus under de kommande månaderna kommer att ligga på att försöka finna och rekrytera kliniker för att delta i Emotras återfallsstudie. Klinikerna kommer huvudsakligen att vara i Sverige
och Tyskland förutom den klinik i Warszawa, Polen, som redan undertecknat avtal om deltagande", kommenterar vd:n Daniel Poté.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Så var det dags igen , nya pengar in i förlustboet , fantastiskt att det finns aktieägare kvar som betalar.

Emotra rapporterar minskat rörelseresultat, som väntat ingen omsättning
Medicinteknikbolaget Emotra redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,2). De ökade kostnaderna hänförs till mer aktivitet kring marknadsarbete och affärsutveckling.

Resultatet före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,05).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (1,2).

- Även om Emotra bedriver allt arbete på ett kostnadseffektivt sätt behöver ytterligare kapital resas för att finansiera den fortsatta utvecklingen och inte minst genomförandet av den planerade kliniska studien. Styrelsen har därför fattat beslut om genomförandet av en fullt ut garanterad företrädesemission, kommenterar vd:n Daniel Poté om finansieringssituationen.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Med ett BV på 27 miljoner och emissioner på 30 så lär värdet per aktie halveras . Finns det några tappra kvar som aktieägare eller bara garanter .

Emotra: Ökat intresse för Edor - Mangold

Emotra, har tagit viktiga steg framåt i sin utveckling. En studie, inriktad på återfall i depression, har visat att Edor kan identifiera dessa patienter. Det skapar bättre möjligheter för bolaget att bearbeta sjukhus och kliniker. Emotra har även slutit avtal med ett japanskt bolag kring ett samarbete vilket ökar dess chanser att lansera Edor i Japan.

För att kunna genomföra fortsatta studier och få metoden verifierad behöver bolaget kapital. En kapitalanskaffning pågår där bolaget avser att ta in 9,5 miljoner kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas kan bolaget ta in ytterligare drygt 20 miljoner kronor. Denna emission är garanterad av Mangold.

Mangold ser en potentiellt stor marknad för Edor där bolaget kan ta en mindre andel. Intäkter väntas komma 2022 och under en femårsperiod bör bolaget kunna nå drygt 100 miljoner i omsättning. Emotra har värderats med en DCF-modell där vi utgått från ett högt avkastningskrav för att återspegla hög risk i bolaget. Detta ger sammantaget ett motiverat värde på 0,82 kronor per aktie, en uppsida på 135 procent.

https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2021/06/Emotra-update-2021...

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Det gäller att få uppmärksamhet annars så dör man

Emotra tecknar samarbetsavtal med National Institute of Mental Health i USA

Medicinteknikbolaget Emotra har tecknat ett samarbetsavtal med National Institute of Mental Health, NIMH i USA. Parterna kommer att samarbeta i en djurstudie för att undersöka rollen av stress, skador på hippocampus och hyporeaktivitet hos gnagare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet för samarbete är för explorativ forskning, där man planerar att använda Emotras Edor-test för att mäta effekterna av förändringar på hippocampus och elektrodermal hyporeaktivitet som biomarkör.

Avtalet innebär att Emotra kommer att tillhandahålla kunskap och utrustning till forskargruppen på NIMH som kommer att genomföra experimenten. Dessa experiment är av explorativ karaktär, vilket innebär att det finns metodologiska och experimentella utmaningar som kan göra detta till ett kort eller ett längre projekt.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra genomför riktad nyemission till emissionsgaranter

Medicinteknikbolaget Emotra har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 3,08 miljoner aktier till garanterna i den nyligen genomförda företrädesemissionen. Teckningskursen är 43,3 öre per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Emotra kommer därefter att ha 82,51 miljoner aktier utestående. Det framgår av ett pressmeddelande.

Följer ni fortfarande Emotra och är detta början på att få saker ut på marknaden?

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Förhoppnngsvis skall detta hjälpa till. Samtidigt så får nuvarande aktieägare betala genom en enorm utspädning av sina aktier.

KÖPER BOLAG FÖR 93 MLN KR GENOM EMISSION (2021-08-31 STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt)

Emotra, som utvecklar produkter inom området psykiatri och psykologi, köper samtliga aktier i Neurametrix. Köpeskillingen uppgår till 93 miljoner kronor och erläggas genom nyemitterade aktier.Det framgår av ett pressmeddelande.Som ett resultat av förvärvet kommer aktieägare i Neurametrix erhålla aktier i Emotra som motsvarar cirka 77 procent av utestående aktier efter emissionen. Teckningskursen för aktierna är 0:34 kronor.Neurametrix har sitt ursprung i USA med start år 2013. Bolaget uppges ha ett omfattande nätverk av vetenskapliga partners och potentiella kunder i USA och även i Europa.

Emotra
55 mille aktier omsatta idag.. ca 67 % av stocken.

35 % upp, inte 400-500 % som vid andra "liknande" affärer.

Väldigt spännande inriktning det nya bolaget har utifrån det lilla jag läst nu idag.

Bv nu 38 msek för 23 %.

Nya aktier: ca 273 M.

Totalt: 82 + 273 = 355 M.

Får väl se var värdet landar här..

https://se.neurametrix.com/

Spotlight har beslutat att medicinteknikbolaget Emotra ska genomgå en ny noteringsprövning och aktien flyttas till observationslistan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Emotra tidigare idag aviserade ett förvärv av teknikbolaget Neurametrix genom en apportemission. Emotras nuvarande aktieägare får efter affären 23 procent av aktierna i det sammanslagna bolaget och Neuramix nuvarande ägare resterande 77 procent.

Spotlight bedömer att Emotra genomgår en genomgripande förändring och har därför beslutat att bolaget ska genomgå en ny noteringsprövning. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att bolaget uppfyller samtliga noteringskrav.

Under noteringsprövningen sker handeln i bolagets finansiella instrument på observationslistan från och med nu, med målet att så snart som möjligt, om noteringsprövningen godkänns, flyttas till den ordinarie listan. I det fall bolaget inte kommer att kunna uppfylla noteringskraven kommer Spotlight att besluta om avnotering.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Man tager vad man haver , lite nytt smink .

Emotra vill byta namn till Neurametrix, vars vd blir ny ordförande
Aktieägarna i medicinteknikbolaget Emotra kallas till extra bolagsstämma fredagen den 8 oktober. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter företagsnamn till Neurametrix. Antalet aktier ska vara lägst 350 miljoner och högst 1,4 miljarder aktier.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner förvärvet av Neurametrix som aviserades den 31 augusti. Köpeskillingen som uppgår till motsvarande 94 miljoner kronor ska erläggas genom nyemitterade aktier i bolaget. Styrelsen vill därför ha bemyndigande från stämman att emittera aktier till säljarna av Neurametrix.

Stämman föreslås välja till till stora delar ny styrelsen. Nyval föreslås av Jan Samzelius, Sir Roy Anderson, Anders Blom, Martin Schalling och Julia Viklund till nya styrelseledamöter. Det antecknas att Claes Holmberg och Ingela Hallberg kvarstår som styrelseledamöter samt att Jan Pilebjer, Anna Sjörs Dahlman och Lars-Håkan Thorell entledigas som styrelseledamöter. Föreslås vidare att Jan Samzelius ska utses till styrelseordförande och därmed ersätta Claes Holmberg.

Jan Samzelius är medgrundare, vd och teknikchef för Neurametrix.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG