Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget

Emotra - nylistat medtechbolag med hisnande kurspotential på aktietorget Bevaka tråd

Startad av CfoSthlm

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra tecknar avtal med Linköpings universitet rörande kliniska studier
Medicinteknikbolaget Emotra har ingått ett samarbetsavtal med Linköpings universitet, ett avtal som innebär att professor Toomas Timpka engageras för att dokumentera associationen mellan hyporeaktivitet och återfall i depression.

Emotra fokuserar sedan en tid tillbaka på just indikationen återfall i depression med målet att starta en klinisk studie under innevarande år.

Avtalet med Linköping rör främst planering, framtagning av studieprotokoll, hantering och bearbetning av studiedata.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant
Medicinteknikbolaget Emotra har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Uppdraget påbörjas i morgon den 27 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lars-Håkan Thorell och hans hustru har lånat 1,4 miljoner aktier i Emotra till Mangold inom ramen för överenskommelsen. Utlåning av aktier har anmälts till Finansinspektionen.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotras teckningsoptioner börja handlas på Spotlight den 20 april
Medicinteknikbolaget Emotra genomförde i mars en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningsoptionerna kommer nu att börja handlas på Spotlight Stock Market den 20 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en kurs på lägst 40 öre och högst 80 öre per aktie. Teckningstiden är 9 oktober till 23 oktober och sista handelsdag för teckningsoptionen är den 21 oktober.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra kommer bestrida stämning från italienska ABC avseende fordran på 1,7 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Emotra har sedan hösten 2017 fört diskussioner med det italienska konsultföretaget ABC Form Srl. Semplificata för arbeten i huvudsak utförda av professor Marco Sarchiapone under perioden 2014 till 2017. Göteborgs tingsrätt har nu meddelat Emotra att ansökan om stämning från ABC har ingivits. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den sedan 2017 pågående diskussionen mellan Emotra och ABC har handlat om att Emotra vägrat att betala, enligt bolaget, obefogat höga fakturor från ABC. Emotra har vid upprepade tillfällen begärt att få in korrekta underlag, som styrker de kostnader ABC begär ersättning för, utan att detta hörsammats av ABC. De avtal som funnits mellan parterna har specificerat att Emotra ska ersätta ABC för utlägg i samband med möten; seminarier, resor, hotellkostnader med mera. Fram till hösten 2017 betalde Emotra ABC:s samtliga fakturor.

När ABC:s krav på ersättning under sommaren och hösten 2017 ökade i omfattning, begärde Emotra att få ta del av ABC:s verifikationer, vilket ABC inte gick med på. Då avbröt Emotra allt samarbete med ABC och professor Sarchiapone. Emotra bestred betalningsskyldighet för de fakturor som ifrågasattes. ABC svarade med att skicka Emotra ytterligare ett antal liknande fakturor, då främst för tidigare utförda arbetsinsatser. Emotra har vidhållit sin begäran om att få ta del av korrekta underlag/verifikationer, vilket ABC hittills inte tillmötesgått.

Emotra har tidigare beskrivit problematiken, exempelvis i varje årsredovisning sedan 2017, på följande sätt:

- En av bolagets leverantörer framförde under slutet av 2017 krav gentemot Emotra på 1,7 miljoner kronor avseende obetalda konsultarvoden för tidigare utförda tjänster. Styrelsens uppfattning är att Emotra har ersatt konsulten enligt vad som tidigare överenskommit i skriftliga avtal. Bolaget har begärt att konsulten inkommer med specifikationer och verifikationer till stöd för faktureringen och hållit inne med vissa utbetalningar i avvaktan på de begärda underlagen. Endast en del av beloppet är kostnadsfört.

ABC har i målet vid tingsrätten yrkat att Emotra ska förpliktigas betala närmare 1,7 miljoner kronor plus vissa räntor och ersättning för rättegångskostnader. Emotra kommer i blivande svaromål att bestrida ABC:s talan i dess helhet.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Ser riktigt illa ut

Emotras teckningsoptioner hade nyttjandegrad om 82,5 procent, tillförs 3,8 miljoner kronor
Medicinteknikbolaget Emotra uppger att deras senaste teckningsoptioner hade en nyttjandegrad om 82,5 procent och att de följaktligen tillförs 3,8 miljoner kronor före emissionskostnaderna som uppgår till 0,2 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den totala utspädningseffekten för icke deltagande aktieägare blir 25 procent.

Teckningsoptionerna emitterades i samband med en företrädesemission under våren 2020.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Dags igen

Emotras rörelseförlust ungefär oförändrad mot i fjol
Medicinteknikbolaget Emotra hade som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade marginellt jämfört med samma period fjol.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,2).

Likvida medel uppgick till 2,3 miljoner kronor (4,0).

Kassaflödet under januari-september uppgår till -3,7 miljoner kronor (-3,9).

Efter periodens utgång har bolaget tillförts 3,8 miljoner kronor före emissionskostnader, genom att 82,5 procent av utgivna teckningsoptioner konverterades till aktier i november. Vidare har bolaget kallat till extra stämma för att där fatta beslut om bemyndigande om nyemission upp till 15 miljoner kronor fram till tiden för nästa stämma.

Emotra, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,1 -1,2
Resultat före skatt -1,1 -1,2
Nettoresultat -1,1 -1,2
Likvida medel 2,3 4,0

Bengt-Erik Freiholtz skrev 27 nov, 00:11

Dags igen

Emotras rörelseförlust ungefär oförändrad mot i fjol
Medicinteknikbolaget Emotra hade som planerat ingen omsättning under tredje kvartale...
Pil nerSe hela citeringen

Bengt-Erik Freiholtz skrev 27 nov, 00:11

Dags igen

Emotras rörelseförlust ungefär oförändrad mot i fjol
Medicinteknikbolaget Emotra hade som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade marginellt jämfört med samma period fjol.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,1 miljoner kronor (-1,2).

Likvida medel uppgick till 2,3 miljoner kronor (4,0).

Kassaflödet under januari-september uppgår till -3,7 miljoner kronor (-3,9).

Efter periodens utgång har bolaget tillförts 3,8 miljoner kronor före emissionskostnader, genom att 82,5 procent av utgivna teckningsoptioner konverterades till aktier i november. Vidare har bolaget kallat till extra stämma för att där fatta beslut om bemyndigande om nyemission upp till 15 miljoner kronor fram till tiden för nästa stämma.

Emotra, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,1 -1,2
Resultat före skatt -1,1 -1,2
Nettoresultat -1,1 -1,2
Likvida medel 2,3 4,0

Konkurs snart då?

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Inte så länge aktieägarna pumpar in pengar . Emotra har sällsynt tåliga sådana.

Bengt-Erik Freiholtz skrev 27 nov, 00:11Inte så länge aktieägarna pumpar in pengar . Emotra har sällsynt tåliga sådana.

Mm, ok. Ja de verkar ju aldrig lyckas få ”till” sin produkt.

Bengt-Erik Freiholtzs bild
aktieexpert

Emotra får en första studie om risk för återfall i depression accepterad för publicering
Medicinteknikbolaget Emotra meddelar att ett manuskript som redogör för den första studien om sambandet mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression har accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry. Det framgår av ett pressmeddelande.

BMC Psychiatry har meddelat att ett manuskript har accepterats för publication; "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression".

Artikeln författad av Marta Litwinska, Toomas Timpka och Armin Spreco, redogör för användningen av EDOR på patienter i slutenvård där sambandet mellan hyporeaktivitet och risk för återfall i depression studerats. Resultaten, som bygger på test och uppföljning av 100 patienter visar att hyporeaktiva har ökad risk för återfall i depression.

"De här resultaten behöver nu bekräftas i en större multicenterstudie, vilket planeras starta under 2021 under förutsättningen att situationen med den pågående coronapandemin tillåter det", skriver bolaget.

- Allra först vill jag passa på att tacka för det arbete som författarna lagt ned på manuskriptet. För Emotra och dess kliniska utveckling är det här ett välkommet och viktigt steg som kommer att underlätta våra pågående och framtida kontakter. Bolaget har en vetenskaplig resa framför sig som bygger på data och publikationer, där den här studien är som BMC:s redaktion uttrycker det i brev till författarna "ett värdefullt första steg till framtida forskning inom detta område, kommenterar Daniel Poté, vd i Emotra.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG