WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Rätt länk till den vetenskapliga artikeln ska komma senare :
https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=85367

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Bolaget har skött detta hittills väldigt dåligt i år, och riskerar kanske t o m att göra en "PledPharma" (jag varnade dem redan i våras för detta, deras kurs har fallit 75 % pga en nyemission med massa kortsiktiga garanter) med för mig okända kanske kortsiktiga garanter, och att det inte skulle ha varit något negativt med VDs avgång som någon skrev att någon på bolaget hade uppgett är konstigt om det vore sant, för nu pekar det åter att man, märkligt nog, har misslyckats att nå ett bra avtal.

Vilken ersättning kommer garanterna få för att teckna till vrakpris på aktieägarnas bekostnad ?

Det är fråga om viss misshushållning av ett enormt starkt forskningsunderlag som det nu kan dröja ett par år eller mer innan aktieägarna äntligen har chans att få den förväntade enormt höga avkastningen, även om det fortfarande är svårt att bedöma hur mycket av misslyckandet som beror på Big Pharmas politrukers oförståelse av forskningen.
I PledPharmas fall gynnades alla nya aktieägare på bekostnad av alla fullinvesterade gamla aktieägare, och WntResearch platsar nu i samma småskola av oskicklig aktieägarovänlighet.
Att nyemissionen görs till en lägre kurs än den förra är dessutom riktigt uselt så som marknaden numera fungerar.

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=85377

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...
löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearchs CSO Tommy Anderssons forskargrupp fick den nya prostatacancerstudien publicerad on line 8 sept 2017.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0184418

Foxy-5 minskade signifikant in vitro invasion av cancerceller av typen DU145 och DU145-Luc med 40 %. Dessa celltyper har ett lågt uttryck av Wnt-5a. Däremot påverkades inte celltypen PC3 och PC3M-Luc2, men det är logiskt eftersom de har högt Wnt-5a-uttryck. Luc betecknar en tillsatt gen som kodar för luciferase för att göra en enklare visuell analys med illuminens. De molekylära antimetastaseringsmekanismerna i prostatacancer visades också med in vitro-experiment skilja sig från desamma i bröstcancer.

Med antimetastaseringsmekanismen på cellnivå att motverka invasion påvisad in vitro bekräftades sedan effekten in vivo ortotopiskt i en prostatacancermodell i möss dvs med cancerceller inplanterade i prostatakörteln. Cancercellerna hade fått växa i 1-3 veckor i mössen och när hälften av dem hade detekterbara tumörer injicerades Foxy-5 i bukhinnan varannan dag i 4-6 veckor. I möss går händelseförloppet mycket fortare än i människa.

2 mg/kg Foxy-5 minskade starkt signifikant cancerns spridning till regionala lymfkörtlar med hela 90 % och till distala lymfkörtlar med 75 % jämfört med möss som fick enbart en verkningslös komponent (vehikel) i formuleringen när primärtumören utgjordes av inplanterade DU145-Luc-cancerceller med lågt uttryck av Wnt-5a, medan möss med inplanterade PC3M-Luc2-cancerceller inte fick någon signifikant påverkan eftersom de har högt uttryck av Wnt-5a.

Författarna drog slutsatsen att Foxy-5 är en attraktiv läkemedelskandidat för antimetastatisk behandling av prostatacancerpatienter med lågt eller inget Wnt-5a-uttryck i primärtumören.

Man kan tillägga att Wnt-5a och dess och Foxy-5:s receptor Frizzled-5 är starkt konserverade mellan möss och människor eftersom det gäller väldigt basala cellfunktioner som cellrörelser helt naturligt på kanske främst embryonal nivå men som också har betydelse för metastasering vid cancer t ex. Allt annat lika ökar det överförbarheten av resultaten till människa.
Vidare finns det några stora retrospektiva studier som visar att ett högt uttryck av Wnt-5a är kraftigt medianöverlevnads-höjande jämfört med lågt i prostatacancer, men även i bröst- och koloncancer vilka är Foxy-5:s tre huvudindikationer och där ungefär hälften har så lågt Wnt-5a-uttryck att Foxy-5 har en klart definierad enormt stor målgrupp i 3 av världens 4 största cancerindikationer.
Slutligen finns det in vitro-studier som visar att Foxy-5 och Wnt-5a har i stort sett samma effekt på några olika typer av prostatacancercellers invasion när de har lågt uttryck av Wnt-5a, och motsvarande gynnsamma mekanistiska resultat finns även för bröst- och koloncancer http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80580&user=9801

Allt detta sammantaget medför en relativt hög framgångschans inte bara i prostatacancer utan även i bröst- och koloncancer i Fas II-studier till betydande del beroende på den för Foxy-5-projektet relativt ovanliga kliniska återkopplingen med en visad gynnsam median-överlevnadseffekt på ca 2-8 år om uttrycket av Wnt-5a är högt kontra lågt.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Det finns en mycket tydlig potential att motverka cancerstamceller för Wnt-5a och Foxy-5 eftersom en extern studie från 2015 visade att prostaglandin E2 (PGE2) gynnar cancerstamcelltillväxt i kolorektal cancer, och 15-PGDH som Wnt-5a och Foxy-5 uppreglerar verkar i sin tur nedreglerande på just PGE2, åtminstone för vissa koloncancercelltyper. Den planerade Fas II-studien gäller bl a just koloncancer.

I detta sammanhang är det mycket spännande att det finns två huvudteorier hur cancern sprids i kroppen, dels genom att vanliga epiteliala cancerceller blir mer cancerstamcelliknande genom EMT-processen och sprids i kroppen och kan ge upphov till en metastas, och dels att enbart en liten andel befintliga cancerstamceller i en primärtumör sprids och kan ge upphov till en metastas.
Wnt-5a och Foxy-5 kan mekanistiskt verka mot båda dessa processer och min bedömning är att båda kan vara relevanta dvs den ena teorin utesluter inte den andra.

Det stöds dessutom av Kaplan-Meierdiagrammen i CSO Tommy Anderssons studie från 2016 av vilka det framgår att en av 15-PGDH oberoende, men mindre, effekt av Wnt-5a också innebär en viss gynnsam effekt på medianöverlevnaden dvs sannolikt just genom att motverka EMT-processen. Den överlevnadseffekten skulle ju knappast uppstå om den inte innebar att metastasering motverkades eftersom metastaseringen är en orsak till ca 90 % av dödsfallen i cancer :-)

Så Foxy-5 kan slå mot båda teoriernas mekanismer för metastasers uppkomst, och den starka effekten på medianöverlevnaden enligt ett Kaplan-Meierdiagram, mer än 8 år, när både Wnt-5a och 15-PGDH är högt uttryckta verkar mycket logisk mot bakgrund av detta.

http://www.infoom.se/mysite/index.php?sida=80474&user=9801

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearch : PM med mer info om Fas II-studien

Bolaget "förtydligar"jämfört med förra PM:et om nyemissionens motiv m m att

"Den förestående nyemissionen beräknas täcka kostnaderna för hela fas 2-

studien, förutsatt att teckningsoptionerna utnyttjas

De kostnadsberäkningar Bolaget har utfört baserat på den preliminära

studiedesignen pekar på att tillskottet från den förestående nyemissionen

tillsammans med utnyttjande av de teckningsoptioner som ställs ut i samband med

denna är tillräckligt för att täcka studiekostnaderna under såväl behandlings- som

uppföljningsfasen av patienterna."

Att det pekar på att det är "tillräckligt" t o m uppföljningsfasen utesluter inte språkligt logiskt sett att TO-pengarna inte är nödvändiga, men det kan man ändå anta att de är.

Att det blir bara 70 patienter i Fas II-studien är nu officiellt i skriftlig dokumentation för första gången.


Man preciserar tiden för ett avtal till efter Fas II-utfallet eller vid tidiga tecken på framgång :

"Interimsdata ger möjlighet till en effektiv utlicensieringsprocess och ett rikt nyhetsflöde

Då det rör sig om en öppen studie (behandlingen är känd av alla), kommer varje uppföljningstillfälle (vilka inträffar med tre månaders mellanrum efter avslutad behandling) ge fortlöpande information om effekten av Foxy-5. Detta kommer naturligtvis vara av stort intresse såväl för potentiella partners som Bolagets aktieägare. WntResearchs styrelse är fortsatt övertygade om att ett partnerskap baserat på fas 2-resultat skulle vara en idealisk tidpunkt för att bygga maximala värden för Bolagets aktieägare men håller dörren öppen för att intensifiera diskussionerna med globala läkemedelsföretag redan under studiens gång om de initiala avläsningarna av effekt och säkerhet är gynnsamma."

Ett avtal först efter Fas II ger aktieägarna endast en stor chans/risk medan ett avtal innan utfallet borde kunnat ha gett 3 chanser i bröst-, kolorektal- och prostatacancer som till viss del är 3 oberoende chanser. Ju större förståelse hos BP för Foxy-5-projektets forskningsunderlag desto större chans till ett avtal innan Fas II-utfallet kommer hade det varit. CSO sade i våras att att de gjorde vad de kunde för att nå ett sådant "brett" avtal men enligt "hörsägen" från SO P Ström på stämman skulle inget avtal varit nära.

https://press.aktietorget.se/Wntresearch/85651/726753.pdf

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearch får nu ett slags ultimatum där deras trovärdighet sätts på spel :

Det har sedan CSOs presentation 22 mars ifrågasatts av några personer vilka mRNA-uttryck-förändringarna var som låg till grund för diagrammet som visade storleken på de 10 mest uppreglerade genuttrycken i genomsnitt per patient i Fas Ib-studiens dosfinnande del för de 12 patienterna och där medianvärdena (av 3 patienters snittvärden på varje dosnivå) på de 4 dosnivåerna var en viktig del av bevisningen ATT Foxy-5 når fram till cancercellerna och signalerar relevant dvs ger upphov till Wnt-5a-liknande signalering. Sker inte sådan signalering är Foxy-5 i princip värdelös i cancer.

CSO ringde mig i våras efter uppståndelsen kring detta då jag och min fru ändå redan innan hade visat att de uppgifter som bolaget hade presenterat inkl muntliga om en parallell liknande utfallsprofil i blodceller (vita blodkroppar som har samma viktiga receptor Frizzled-5) starkt pekade på att Foxy-5 signalerar biologiskt dvs relevant som önskat och väntat.

MEN jag uppmanade honom i telefonsamtalet att ändå komma med MER data om vilka mRNA-uttryck det gällde för att få denna fråga ur världen. I mail lovade avgångne VD H L ATT de skulle komma med mer information, men det har ännu inte kommit någon trots flera uppmaningar i mail från mig. Det är viktigt att inför nyemissionen komma med besked, nu ett halvår senare !

Därför skickade jag ett sista eget mail om detta i går, liksom min fru igår kväll. Hennes mail löd så här :Hej !

Som aktieägare i WntResearch tycker jag att det är hög tid för er att komma ut med konkret information angående de mRNA data som enligt era uppgifter bekräftar att Foxy-5 når cancercellerna och påverkar dem. Så länge det inte finns någon information om vilka 10 gener som uppregleras och hurvida de är relevanta mekanistiskt kommer det spekuleras kring huruvida man överhuvudtaget har någon indikation för biologisk effekt av Foxy-5 i den senaste kliniska studien. Det jag och andra aktieägare vill veta är om de 10 gener som man refererar till som mest överuttryckta är mekanistiskt kopplade och relevanta för att indikera aktivering via Frizzeld-5 receptorn. Ser uppregleringsmönstret likadant ut för alla patienter i studien som fått Foxy-5 eller finns det variation mellan dem? Den här informationen har faktiskt en rätt avgörande betydelse för att bedöma projektets status och väljer man från Bolagets sida att fortsätta hålla på den här informationen så kan det lätt uppfattas utifrån som om man har något att dölja och därför förhalar att informationen kommer ut. Personligen är jag övertygad om att det skadar många aktieägares förtroende för Bolaget och drastiskt minskar deras intresse att teckna aktier i nyemissionen.

Vänliga hälsningar,

Ann-Cathrin Engwall, PhD Molekylär Cellbiologi

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Nyemissionsprospektet publicerat 29 september innehöll tyvärr inte heller någon information om vilka mRNA-uttryck som uppreglerades i Fas Ib-studien. Eftersom jag har efterlyst sådan information flera gånger sedan i våras hade de haft möjlighet att presentera informationen ifråga i prospektet om viljan och förmågan hade funnits till det.

Med tanke på det enormt stora prekliniska forskningsunderlaget är nuvarande situation väldigt märklig, men varken jag eller min fru kan i fortsättningen ha fullt förtroende för den kliniska forskningen om inte den efterfrågade informationen blir offentlig.
Risken att garanterna kommer bli påsålda och sedan kommer sälja ut stora mängder aktier kvarstår och de går med vinst även vid en försäljning en bra bit under 15 kr.
Jag och min fru har minskat våra aktieinnehav ytterligare.


Jag varnade bolaget i mail redan i april 2017 för att de riskerade göra en "PledPharma" om de inte klargjorde finansieringen snabbt. I PledPharma-fallet har aktiekursen hittills varaktigt rasat mycket långt under teckningskursen främst pga garanters utförsäljningar, och aktien hamnade på ca 1/4 av den kursnivå som gällde innan deras aviserade nyemission 2016.

"Ni måste nog omgående försöka ordna finansieringen för Fas II-studien för att inte riskera att göra en "PledPharma" och helt knäcka förtroendet för ledning och styrelse och på så sätt enbart gynna de som nu säljer ned kursen eller avvaktar likt "hyenor" på en allt lägre teckningskurs i en eventuell nyemission som kraftigt skulle missgynna befintliga långsiktiga aktieägare som inte har råd att köpa/teckna ännu fler aktier."

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Även CFO i WntResearch har avgått nyligen enligt prospektet !

Att, förutom VD 25 augusti , även CFO i WNT har avgått 7 oktober kan noggrann läsning av nyemissionsprospektet ge. Normalt brukar dock bolag meddela den typen av nyheter i PM-form. Av sid 50 i prospektet framgår dessutom att uppsägningstiden var 2 månader varefter avtalet upphörde att gälla 7 oktober så han verkar ha sagt upp sig redan omkring 7 augusti dvs t o m före VDs meddelade avgång, men utan någon information till marknaden om detta i PM. Mycket märkligt. Informationsgivningen har visserligen ofta varit för tunn i bolaget ända sedan jag gick in 2013.

---------------------

Det som gjorde att jag sålde WNT-innehavet var dock mycket centralare för framgångschansen dvs att man, trots tidigare löfte därom redan i våras, vägrar släppa information om VILKA mRNA-uttryck som uppgavs uppregleras i Fas Ib-studien vilka skulle utgöra bevis för att Foxy-5 signalerar relevant. Det finns storleksordningen 30 000 gener i människokroppen. Teoretiskt är det därför t o m möjligt att det rent slumpmässigt med en veckas mellanrum skulle kunna mätas en uppreglering av ett 10-tal geners genomsnittliga mRNA-uttryck med t ex en faktor 1.5-3 om man inte ställer krav på att det ska vara SAMMA gener för de olika patienterna räknat per cancerindikation, vilket en nederländsk cancerforskare (numera f d WNT-aktieägare) som jag har diskuterat detta med i oktober höll med om och hon ansåg t o m att den angivna storleksordningen av mRNA-uppreglering enligt bolaget inte var särskilt påtaglig.

Jag bedömer, eftersom de uppreglerade mRNA-uttrycken i prekliniska studier med Foxy-5 och Wnt-5a i de tre huvudindikationerna redan är publicerade och därför inga hemligheter, att bolagets uppgivna skäl på ett möte i Lund 12 oktober till att inte avslöja vilka mRNA-förändringarna var som inte tillräckligt trovärdiga mot bakgrunden av att detta t ex dessutom kan äventyra nyemissionens framgång, och vidare är (vilket man annars hänvisade till 12 oktober dvs patent och publicering) patent- och produktskyddet för Foxy-5 redan utmärkt och angående Fas I-studien har CSO sagt efter presentationen 22 mars att den inte var så intressant att publicera artikel om i vetenskaplig tidskrift så varför skulle plötsligt den snarlika Fas Ib-studien vara det ?


Jag har som tidigare meddelats istället i veckan köpt PledPharma som nytt biotechinnehav som ett högrisk-profil-mässigt komplement till högriskbolaget Tobii.

http://www.loparn.com

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG