WNT Research en chans man inte får missa

WNT Research en chans man inte får missa Bevaka tråd

Startad av Blast

Välkommen till forumet!
Du måste vara inloggad för att kunna skriva inlägg.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Så lyder rubriken på ett mail som jag nyss har skickat till 12 st biotech/läkemedelsanalytiker i Sverige och Danmark som bevakar "mindre" svenska biotech/läkemedelsaktier, normalt dock endast börsnoterade men caset WntResearch känns unikt bra för att "hålla tyst" :-)

Textent i mailet som kan tyckas lite långt kanske ;-) - lyder följer :

Hej

Jag kan inte låta bli att tipsa om svenska WntResearch, som jag och min branschkunniga och välutbildade fru har inlett noggrann bevakning av. Trots Aktietorgnoteringen är bolaget hyperintressant med bedömt enormt gynnsam risk/reward.

WntResearch som jag bedömer f n har den kanske bästa risk/reward jag någonsin sett i en analysaktie är en Aktietorg-noterad läkemedelsutvecklare på väg in i ett delvis Eurostars-finansierat Fas I-projekt med en helt ny metod för cancerbehandling. Bolaget har utvecklat en patentsökt (hittills beviljat i Kina, Japan och Australien 2013) syntetisk peptid Foxy-5 som i prekliniska försök reducerat cancercellers metastasering med ca 80 % sannolikt beroende på att Foxy-5 minskar deras rörlighet. Foxy-5 är en syntetisk något modifierad kopia av en specifik del av proteinet Wnt-5a som finns i kroppen. Tumörer hos patienter som avlider i t ex bröstcancer har i högre grad en låg nivå av eller saknar Wnt-5a och en ökad metastasering vilket sannolikt beror på mer rörliga cancerceller.

Fas I-studien som beräknas inledas relativt snart görs på patienter med metastatisk bröst-, kolon- och prostatacancer för att studera toxicitet och farmakokinetik i människa och eventuellt även få indikationer på antimetastatisk effekt av Foxy-5. Eftersom metastasering utgör den största risken för att dö i cancer har Foxy-5 en enormt stor marknadspotential som är av blockbusterkaraktär.
Redan efter en planerad Fas II-studie 2014-2015 som visar proof-of-concept är målet att licensiera ut Foxy-5 eller sälja hela projektet eller t o m hela bolaget. Risknivån sett på mycket lång sikt är naturligtvis mycket hög eftersom projektet är i tidig klinisk fas. En marknadsintroduktion för Foxy-5 kan ske tidigast omkring år 2018. Finansiering med ca 30-50 Mkr kommer behövas inför Fas II om Fas I-studien lyckas.

Värdet kan efter eventuellt framgångsrika Fas I-II-studier i WntResearch bli enormt högt med tanke på de totala affärer dvs upfront,milestones och tvåsiffriga royalties, som ska ha betalats till ett knappt 30-tal bolag efter framgångsrika Fas II-studier år 2009- juni 2011 på över 4 miljarder kr i genomsnitt enligt bolagets presentation 19 nov 2012.

Marknaden för läkemedel mot cancer uppgår till över 400 miljarder kronor. Bröst-, kolon- och prostatacancer svarar för en betydande del av det eller omkring 60, 50 respektive 40 miljarder. Således är marknadspotentialen enorm för WntResearchs Foxy-5 jämfört med bolagets noterade marknadsvärde nu. Marknadsandelen för ett innovativt och effektivt antimetastas-preparat skulle sannolikt bli stor.
Enbart den minsta av dessa tre marknader skulle med 10 % royalty generera 800 Mkr i intäkter till WntResearch med 20 % marknadsandel och därmed en försäljning av Foxy-5 på 8 miljarder kr dvs över blockbustergränsen 1 miljard USD. Sannolikheten statistiskt sett brukar ofta anses vara omkring 30 % att en läkemedelskandidat i preklinisk fas därefter framgångsrikt passerar Fas I- och Fas II. Här finns två olika referenser för detta :

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24478/1/gupea_2077_24478_1.pdf

Där anger en citerad källa på sida 6 tabell 1 med att det är 20 % statistisk sannolikhet att en läkemedelskandidat når ändå fram till marknaden om den är i Fas 1 och 30 % i Fas 2 och 65 % i Fas III. Det medför att den sökta sannolikheten att framgångsrikt passera Fas I och Fas II blir 20/30 x 30/65 = ca 31 %. Fas I är som synes lättare att klara av än Fas II.
En annan citerad källa på samma sida tabell 2 anger explicit att sannolikheten att passera från Fas I till Fas II är 71 % och från Fas II till Fas III är 42.2 %. Det medför att den sökta sannolikheten att passera från Fas I till Fas III blir ca 30 %.
Således blir den sökta sannolikheten omkring 30 % enligt båda dessa källor.

För att mer noga analysera specialfallet WntResearch och i synnerhet Foxy-5:s framgångsmöjligheter på främst vetenskaplig grund i Fas I-II har min fru PhD Ann-Cathrin Engwall med sin breda forskarbakgrund och mycket goda analytiska förmåga studerat och utvärderat detta och kommit fram till att sannolikheten kan bedömas till över genomsnittets 30 %. Hennes analys har jag återgivit längre ned.

Om man utgår ifrån att ett bolagsvärde på WntResearch efter lyckad Fas I och II i slutet av år 2015 förenklat blir 2-4 miljarder kr (motsvarande ett p/e-tal på ca 5-10 på den minsta indikationens bedömt realistiska royaltyantagande 800 Mkr, sannolikhet 65 % att även Fas III-studier lyckas och att royaltyn betalas ut fr o m 2019 samt att p/e-baserade värdet å ena sidan och upfront och milestones å den andra uppgår till ungefär samma diskonterade värde 2015 efter 20 % avkastningskrav per år), dvs som genomsnittet av affärer till hälften av detsamma enligt bolagets presentation, trots den enormt stora royalty- och marknadspotentialen enligt ovan på 3 olika indikationer, blir väntevärdet av Foxy-5-projektet 600-1200 Mkr med 30 % bedömd genomsnittlig statistiskt kalkylerad sannolikhet för framgång i Fas I-II enligt ovan.

Nutidsdiskonterat under 2 år med 20 % avkastningskrav fås ett riskjusterat bolagsvärde på ca 417-833 Mkr i slutet av 2013. Det ger enmålkurs på (417 till 833 Mkr minus finansieringskostnaden 30 till 50 Mkr för Fas II-studien)/12 M aktier dvs 31-67 kr för år 2013. Målkursen är således reducerad med finansieringskostnaden för Fas II-studien per aktie räknat på respektive extremvärden.

Räknar man mer noga på alla tre indikationers royaltypotential sammanlagt inses lätt att den riskvägda målkursen skulle bli avsevärt högre. Min slutsats är att WntResearch måste vara enormt undervärderat i nuläget fundamentalt sett med målkursintervallet 31-67 kr 2013 avseende en enda indikation och därför med kända fakta ett fantastiskt köp på risk/reward inför en kommande mycket sannolik period av ren aktieomvärdering när uppmärksamheten och kunskapen ökar i och med den stundande kliniska studien och inför dess resultat som kan väntas presenteras någon gång Q4 2013 - Q1 2014.

En aktiekurs på 7-8 kr implicerar att sannolikheten för framgång i Fas I-II är avsevärt lägre än 30 % eller endast 3-8 % om man dessutom mycket konservativt enbart utgår från den indikation med minst marknadsstorlek. Räknar man på alla tre ihop, dvs bröst-, kolon- och prostatacancer är den implicita sannolikheten endast omkring 1-3 % dvs storleksordningen 1/30 – 1/10 så stor chans att lyckas i Fas I-II enligt aktiemarknaden jämfört med ett genomsnittligt projekt i samma faser, och ännu mindre jämfört med ett "expertutlåtande".


För att analysera mer noga kring bolagets och i synnerhet Foxy-5:s framgångsmöjligheter på främst vetenskaplig grund som antimetastasläkemedel har min fru PhD Ann-Cathrin Engwall med bred forskningsbakgrund och mycket god analytisk förmåga studerat och utvärderat detta och hon ger följande utlåtande om WntResearch :

”WntResearch är starkt förankrat i akademisk forskning som pågår vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Professor Tommy Andersson som är medgrundare av bolaget och uppfinnare till företagets patent är CSO i företaget vilket utgör en mycket positiv faktor för att uppnå framgång. I styrelsen finns personer med tidigare erfarenhet av att starta och utveckla framgångsrika bioteknikföretag både i Sverige och i Danmark bl.a. inom onkologiområdet. Dessa erfarenheter är mycket värdefulla tillgångar för bolaget. Tomas Feldthus som är bolagets CFO ger ett mycket förtroendeingivande intryck och med sin gedigna erfarenhet från branschen kan han svara på både de finansiella och de vetenskapliga frågeställningarna på ett övertygande sätt. CEO Nils Brünner har likaså en bred vetenskaplig kompetens inom cancerområdet och har fungerat som medicinsk rådgivare till flera andra bioteknikbolag. Han sitter för närvarande i styrelsen för Sino-Danish Breast Cancer Research Centre och bör därför ha en stark tro på Foxy-5- projektet och dess potential efter att ha tagit på sig VD-rollen i WntResearch.

Företagets läkemedelskandidater interagerar båda med en viktig central signaleringsmekanism i cellerna som påverkar mognadsgrad (differentiering) och rörelse (migrering). Mekanismen är avgörande för fosterutvecklingen men har även betydelse vid spridningen av cancer, s.k. metastasering. När metastaser bildas ökar komplexiteten av sjukdomen och detta är den vanligaste orsaken till att patienten dör.

Foxy-5

Grunden för bolagets Foxy-5-projekt är upptäckten att låga nivåer av proteinet Wnt-5a i primära aggressiva bröstcancertumörer leder till omognare tumörceller och kortare överlevnadstid för patienten. Då en cancercell går mot ett mer omoget stadium försvinner de strukturer på cellytan som gör att celler kan fastna i varandra och bilda en vävnad. Detta innebär att cancercellerna lättare kan förflytta sig i kroppen och att nya tumörer, metastaser, uppstår på andra ställen. Wnt-5a binder till en receptor på cellens yta och aktiverar därigenom de mekanismer som medför att cellen mognar och upphör att förflytta sig.

Foxy-5 är en syntetisk, sex aminosyror lång, peptid som binder till samma receptor som Wnt-5a som har en liknande effekt på bröstcancerceller i in vitro försök. Peptiden Foxy-5 har utvärderats prekliniskt i djurförsök och metastasbildningen minskade drastiskt i de behandlade mössen (70-90%). En risk med att använda peptider som läkemedel är att de kan brytas ner och bli inaktiva. I detta fall har man kemiskt modifierat Foxy-5 för att göra den mer stabil. Behandlingseffekten man uppnår i djurstudier visar att instabilitet av peptiden inte är något stort problem.

Man utvärderar parallellt om Foxy-5 kan vara tillämpbart vid andra sjukdomsindikationer utöver bröstcancer. Vid flera andra typer av cancer har man funnit låga nivåer av Wnt-5 proteinet i tumörcellerna. I den kliniska studien som är planerad att genomföras med Foxy-5 under 2013 vill man därför även inkludera patienter med tjocktarmscancer och prostatacancer. Studien är främst inriktad på att utvärdera säkerheten i en doshöjande behandlingsstrategi. Foxy-5 har inte uppvisat några allvarliga bieffekter i de djurstudier som genomförts och bolaget uppger att man inte hyser någon större oro för att biverkningsprofilen i Fas I-studien skall vara det som stoppar projektet från vidareutveckling. Den generella acceptansen för biverkningar när man behandlar cancer är dessutom högre med tanke på sjukdomens allvarlighetsgrad.

Det avgörande i Fas I-studien kommer snarare sannolikt att vara den utvärdering av effekten som man planerar att genomföra. Det är ett känt faktum att patienter med metastaserande cancer har en hög andel cancerceller i blodet. Om antalet cancerceller i blodet minskar i samband med behandlingen av Foxy-5 är detta en första indikation på att konceptet fungerar i människa.

Andra faktorer utöver Wnt-5a kan naturligtvis vara viktiga för att förhindra att bröstcancerceller kan flytta sig från tumören till andra ställen i kroppen. Det som dock talar för att det framförallt är låga nivåer av Wnt-5a som påverkar risken för nya metastaser hos bröstcancerpatienter är den centrala roll proteinet har mekanistiskt samt att nivån av proteinet så starkt kan kopplas till återfallsrisken och överlevnadstiden för patienterna. Min bedömning är därför att det finns en relativt god chans att man kan visa att behandlingskonceptet fungerar även i människa även om det kommer finnas mer individuell variation än i djurstudier.

Man arbetar även med vidareutveckling av peptiden Foxy-5 för att göra den mer skräddarsydd för cancerceller genom att lägga till målsökningsegenskaper. Lyckas man med detta innebär det behandlingen blir mer effektiv och därigenom kan dosen minskas och behandlingskostnader per patient kraftigt reduceras vilket skulle vara positivt.

Box-5

Vid andra typer av cancer, t.ex., malignt melanom producerar cellerna höga nivåer av Wnt-5a som korrelerar med hur aggressivt en cancertumör utvecklas och sprids. Tommy Anderssons forskargrupp studerar mekanismen bakom detta samband och har tagit fram en peptid, Box-5, som kan blockera effekten av Wnt-5a. Detta projekt är i preklinisk fas och det återstår att se huruvida Box-5 har någon effekt på tumören och metastaseringen i djurförsök. Anledningen till att olika tumörer beter sig olika med avseende på Wnt-5a är inte förvånande och är naturligtvis beroende av vilken typ av ursprungscell som omvandlats till cancercell och även av andra faktorer som indirekt eller direkt påverkar samma signaleringsmekanism.

Sammanfattande bedömning

Det går naturligtvis inte att ge några garantier för att en läkemedelskandidat skall gå hela vägen fram till marknad, men jämfört med många andra läkemedelsprojekt som jag studerat finns det flera mycket positiva faktorer som sammantaget talar för att Foxy-5 projektet har en lägre risk än genomsnittet.

Den hämmande effekten på metastasering av bröstcancerceller i djurstudier är mycket hög och man har inte kunnat upptäcka några toxiska effekter vilket är mycket lovande för utgången av Fas I-studien i människa. Jag bedömer sannolikheten för att projektet skall stoppas pga biverkningsprofilen som låg och att det finns en god chans att behandlingen med Foxy-5 kommer att leda till färre cancerceller i blodet hos patienterna-

Ytterligare faktorer som ökar sannolikheten för att projektet blir framgångsrikt är att verkningsmekanismen är kartlagd, att Foxy-5 är syntetiskt framställd och att effekten är kopplad till en receptor vilket är ett klassiskt koncept för många läkemedel. Alla dessa tre faktorer underlättar även regulatoriskt.

Genom att ge patienterna Foxy-5 och därmed stimulera cancercellerna att mogna och direkt förhindra metastaseringen så angriper man problemet från en helt ny utgångspunkt som kan visa sig vara ett mycket viktigt bidrag för behandlingen av några av våra vanligaste cancersjukdomar. Om man lyckas visa effekten i Fas II skulle detta vara ett genombrott för cancerforskningen och intresset sannolikt mycket stort från eventuella partners eller spekulanter på Foxy-5- projektet. ”

Hennes bedömning är alltså i praktiken att WntResearch borde ha större chans än ett genomsnittligt projekt vilket i så fall innebär att aktien är extremt undervärderad på 7-8 kr. Ett urval av vetenskapliga artiklar som ligger till grund för bedömningen :

http://jcs.biologists.org/content/114/11/2043.long
http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/2/409.long
http://cshperspectives.cshlp.org/content/4/5/a008052.long http://clincancerres.aacrjournals.org/content/14/20/6556.long
http://www.jbc.org/content/284/40/27533.long
http://dev.biologists.org/content/135/23/3871.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229220/
http://www.jbc.org/content/284/16/10968.long


Mer om Foxy-5s enorma potential på cancermarknaden

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-ab/wntresearch-mer-om-foxy...

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearch projekt är bättre än snittet i generella framgångsfaktorer och kan därför förväntas klara sig bättre Fas I-II än genomsnittet av alla prekliniska läkemedelsprojekt som ska gå in i Fas I, där åtminstone 3 källor anger snitt sannolikheten till 27-31 % med hyggligt omfattande statistik som grund.

Det finns inget som säger att en förhållandevis okomplicerad receptor-initierad verkningsmekanism som Foxy-5 har skulle på något avgörande sätt skulle skilja sig från andra läkemedelsprojekt med helt andra receptor-initierade verkningsmekanismer. Antingen fungerar det även i människa, eller så gör det inte det.


Följande faktorer gynnar generellt framgångsmöjligheterna, dvs sannolikheten ökar allt annat lika :

1. goda prekliniska resultat på toxicitet

2. goda prekliniska resultat på effekt

3. känd verkningsmekanism, proof of principle

4. verkningsmekanismen kopplad till data på patienter

5. ej biologiskt läkemedel (är en orsak att statistiken försämrats på senare år) utan en syntetisk molekyl

6. stabil molekyl

7. effekt knuten till en receptor

8. CFO i bolaget som är idégivaren till hela läkemedelsprojektet--------- ovan innan Fas I

9 låg toxicitet i människa visas i Fas I

10 proof of concept - statistiskt tillräckligt bra effekt på patienter visas i Fas II

Faktorerna 1-8 är sannolikt några av de allra mest avgörande för framgång i ALLA läkemerdelsprojekt i Fas I-II oberoende av indikation. Kanske finns det någon eller några ytterligare oberoende faktorer ?

WntResearch prekliniska Foxy-5-projekt uppfyller ALLA ovan uppräknade viktiga 6 framgångsfaktorer för att lyckas i Fas I-II varefter projektet ska säljas eller licensieras ut om det inte sker redan efter en stark Fas I-studie.

Trots det gynnsamma läget för Foxy-5-projektet räknar jag bara med en snittsannolikhet 30 % i min målkurskalkyl.
Min fru bedömer att den är högre än snittets. Hon har sett mycket forskning på nära håll och känner till fallgroparna etc och kan skilja på bra och dålig forskning .

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-prekliniska-lakemede...

Gissa vilket bolag som utklassar det andra :-)

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 23 apr, 10:04

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-preklinisk...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 23 apr, 10:04

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-prekliniska-lakemede...

Gissa vilket bolag som utklassar det andra :-)

Redeye censurerade och sedan åter publicerade efter telefonsamtal till Billy Degerfelt som påstod att jag hade publicerat 10 bloggar om WntResearch vilket han tog tillbaka när jag bad honom räkna upp dem. Han klagade på underbemanning på Redeye för att mina bloggar inte hade publicerats igen. De var dock tillräckligt bemannade att flera ggr censurera min f ö väldigt adekvata blogg idag. Sedan censurerades bloggen igen av någon obegriplig anledning, varefter jag PM:ade och den ännu en gång kom tillbaka för att efter 188 registrerade läsningar cencureras igen :-)

Är Redeye-folket snurriga efter Creative Antibiotics fiasko ?. Ett bolag som f ö min fru inte trodde på. Bolaget de kommenterade så här för en tid sedan : "I förra veckan släppte vi vår uppdaterade analys av CA och nämnde då inte kontrollbalanssituationen, vilket vi dock var högst medvetna om. Vi valde i stället att fokusera på de möjligheter som bolaget står inför. Vårt motiverade värde enligt SOTP kvarstår, dvs 1,22 kronor per aktie."

Jag häpnade då när de skrev så.

Den som vill läsa den förbjudna texten om framgångsfaktorer för prekliniska läkemedelsprojekt att klara kliniska Fas I-II kan läsa den här tills vidare :

https://www.avanza.se/aza/press/forum/forum.jsp?forumId=1439#post_2900442

Jag tror inte hela blogginlägget får plats här.

Jag borde kanske tillägga en framgångsfaktor :

Frånvaro av nyligen upprättad kontrollbalansräkning i projektbolaget :-)

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 23 apr, 10:04

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-preklinisk...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 23 apr, 10:04

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-prekliniska-lakemede...

Gissa vilket bolag som utklassar det andra :-)

löparn skrev 23 apr, 20:04

Redeye censurerade och sedan åter publicerade efter telefonsamtal till Billy Degerfelt som påstod att jag hade publicerat 10 bloggar om WntResearch vi...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 23 apr, 20:04

Redeye censurerade och sedan åter publicerade efter telefonsamtal till Billy Degerfelt som påstod att jag hade publicerat 10 bloggar om WntResearch vilket han tog tillbaka när jag bad honom räkna upp dem. Han klagade på underbemanning på Redeye för att mina bloggar inte hade publicerats igen. De var dock tillräckligt bemannade att flera ggr censurera min f ö väldigt adekvata blogg idag. Sedan censurerades bloggen igen av någon obegriplig anledning, varefter jag PM:ade och den ännu en gång kom tillbaka för att efter 188 registrerade läsningar cencureras igen :-)

Är Redeye-folket snurriga efter Creative Antibiotics fiasko ?. Ett bolag som f ö min fru inte trodde på. Bolaget de kommenterade så här för en tid sedan : "I förra veckan släppte vi vår uppdaterade analys av CA och nämnde då inte kontrollbalanssituationen, vilket vi dock var högst medvetna om. Vi valde i stället att fokusera på de möjligheter som bolaget står inför. Vårt motiverade värde enligt SOTP kvarstår, dvs 1,22 kronor per aktie."

Jag häpnade då när de skrev så.

Den som vill läsa den förbjudna texten om framgångsfaktorer för prekliniska läkemedelsprojekt att klara kliniska Fas I-II kan läsa den här tills vidare :

https://www.avanza.se/aza/press/forum/forum.jsp?forumId=1439#post_2900442

Jag tror inte hela blogginlägget får plats här.

Jag borde kanske tillägga en framgångsfaktor :

Frånvaro av nyligen upprättad kontrollbalansräkning i projektbolaget :-)

Den kompletta aktieanalysen av WntResearch kan tills vidare nås via min hemsida www.loparn.com men pdf-filen kan oxå nås direkt på

http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/PDF/WntResearch.pdf

Analysen känns ganska färdig nu med både 8 framgångsfaktorer analyserade och min frus vetenskapliga analys.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

löparn skrev 23 apr, 10:04

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-preklinisk...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 23 apr, 10:04

Ny stringent blogg om framgångsfaktorerna där WntResearch jämförs med PharmaLundensis

http://www.redeye.se/aktiebloggen/framgangsfaktorer-prekliniska-lakemede...

Gissa vilket bolag som utklassar det andra :-)

löparn skrev 23 apr, 20:04

Redeye censurerade och sedan åter publicerade efter telefonsamtal till Billy Degerfelt som påstod att jag hade publicerat 10 bloggar om WntResearch vi...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 23 apr, 20:04

Redeye censurerade och sedan åter publicerade efter telefonsamtal till Billy Degerfelt som påstod att jag hade publicerat 10 bloggar om WntResearch vilket han tog tillbaka när jag bad honom räkna upp dem. Han klagade på underbemanning på Redeye för att mina bloggar inte hade publicerats igen. De var dock tillräckligt bemannade att flera ggr censurera min f ö väldigt adekvata blogg idag. Sedan censurerades bloggen igen av någon obegriplig anledning, varefter jag PM:ade och den ännu en gång kom tillbaka för att efter 188 registrerade läsningar cencureras igen :-)

Är Redeye-folket snurriga efter Creative Antibiotics fiasko ?. Ett bolag som f ö min fru inte trodde på. Bolaget de kommenterade så här för en tid sedan : "I förra veckan släppte vi vår uppdaterade analys av CA och nämnde då inte kontrollbalanssituationen, vilket vi dock var högst medvetna om. Vi valde i stället att fokusera på de möjligheter som bolaget står inför. Vårt motiverade värde enligt SOTP kvarstår, dvs 1,22 kronor per aktie."

Jag häpnade då när de skrev så.

Den som vill läsa den förbjudna texten om framgångsfaktorer för prekliniska läkemedelsprojekt att klara kliniska Fas I-II kan läsa den här tills vidare :

https://www.avanza.se/aza/press/forum/forum.jsp?forumId=1439#post_2900442

Jag tror inte hela blogginlägget får plats här.

Jag borde kanske tillägga en framgångsfaktor :

Frånvaro av nyligen upprättad kontrollbalansräkning i projektbolaget :-)

löparn skrev 24 apr, 07:04

Den kompletta aktieanalysen av WntResearch kan tills vidare nås via min hemsida www.loparn.com men pdf-filen kan oxå nås direkt på

http://hem.passag...
Pil nerSe hela citeringen

löparn skrev 24 apr, 07:04

Den kompletta aktieanalysen av WntResearch kan tills vidare nås via min hemsida www.loparn.com men pdf-filen kan oxå nås direkt på

http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/PDF/WntResearch.pdf

Analysen känns ganska färdig nu med både 8 framgångsfaktorer analyserade och min frus vetenskapliga analys.

Jag mailade forskningschefen min analys idag
och fick nyss ett mycket bra svar.

Ett citat "... stärker mig i min övertygelse om att vi har något riktigt intressant på gång... "

Det låter utmärkt, dvs både att en befintlig övertygelse fanns innan förstås, men oxå att den stärktes efter min aktie- och min frus vetenskapsbaserade analys :-)

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Den kompletta aktieanalysen av WntResearch som jag och min expertfru PhD Ann-Cathrin Engwall har färdigställt finns nu i hanterligt läsbar pdf-fil
http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/PDF/WntResearch.pdf

Den innehåller förutom en sedvanlig aktieanalys och en vetenskaplig analys av Foxy-5-projektet även en i punktform gjord sammanfattning av de 8 identifierade viktiga generella framgångsfaktorerna för prekliniska läkemedelsprojekt att klara Fas I-II och som nu är på väg att gå in i klinisk Fas I som t ex gäller just WntResearch.

Foxy-5-projektet har alltså redan uppfyllt alla de 8 framgångsfaktorerna, vilket visar att det är ett högkvalitativt projekt som också har rankats bland de ca 10 % bästa av bidragsgivaren Eurostars i en utvärderingsomgång. Även Cancerfonden har rankat det högt av bidragens storlek till Foxy-5-projektet att döma.

Jag tror det är en god chans att WntResearch bli 1-3-årsvinnare på aktiemarknaderna i Sverige, och betydligt större chans för fortsatt kraftig omvärdering under Fas I-studien då uppmärksamheten kommer öka. En kurs på 25-40 kr i år känns rimlig med hänsyn till listrabatt och branschrabatt relativt den fundamentalt baserade målkursen som nu är 86 kr mot senast 10.75 kr.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

Forskningens tidslogik m a p Foxy-5-projektet

Det hade forskats en hel del på proteinet Wnt-5a omkring 2005. Många olika forskargrupper har publicerat olika rön.

2002 var det WntResearchs egen Tommy Andersson som med tidigare studier som grund fann det motiverat att undersöka Wnt-5a-signaleringen och fann att förlorad sådan korrelerade med sämre prognos för bröstcancerpatienter.
Man visste en hel del om vad Wnt-5a-signaleringen betyder för cellen, t ex involverad i att motverka dess rörelse (motility).

Det fanns därför anledning att tro att KORRELATIONEN i detta fall faktiskt också var ett orsakssamband. Efter det framstod Wnt-5a som en teoretiskt intressant läkemedelskandidat att pröva mot bröstcancer. Men Wnt-5a skulle inte vara lämplig av skäl som jag bortser från nu, utan man konstruerade en hexapeptid Foxy-5 som var ett litet fragment av Wnt-5a och ändå band till samma receptor. Dessutom gjorde man den stabil.

Så man gjorde den här studien med Foxy-5 i en bröstcancermodell :

The Wnt-5a–Derived Hexapeptide Foxy-5 Inhibits Breast Cancer Metastasis In vivo by Targeting Cell Motility

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/14/20/6556.long


Resultatet var väldigt bra och visade att Foxy-5- minskade metastaseringen med hela 70-90 % vilket var en stark bekräftelse på att hypotesen var riktig, dvs genom att återställa Wnt-5a-signaleringen med Foxy-5 fick man även effekt cancercellerna som minskade metastaseringen och vilket indikerade att det är ett ORSAKSSAMBAND.

Man förstår om forskarna var nöjda ! De hade ju upptäckt en klar läkemedelskandidat mot cancermetastasering dvs huvudorsaken till död i cancer.

Det har även gjorts kliniska studier på kolon- och prostatacancerpatienter och även i dessa fall har man sett sambandet mellan Wnt-5a-signaleringen och sjukdomsprognos.

DÄRFÖR finns det nu relativt goda skäl att tro att Foxy-5 har möjlighet att motverka metastaser även på människor med bröst-, kolon- och prostatacancer vilket redan Fas I-studien eventuellt kan ge en första indikation på.

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

WntResearch har ett Europapatent på gång.
Patentet är redan godkänt i Kina, Japan och Australien länder men ett Europapatent är nog ännu viktigare.

Här är färsk kommunikation från 23 april från bolagets representant

https://register.epo.org/espacenet/application?documentId=EUJUDIIM8314FI...


Där drar alltså representanten slutsatsen i kommunikationen med patentmyndigheten att man förmodar att nästa steg blir att denna beviljar ansökan.


En triggerlista ser ut så här :

*Tillstånd från danska läkemedelsverket i maj att genomföra Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Godkännande från etisk kommitté i maj-juni att starta Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Startbesked i maj-juni för Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Europapatent för Foxy-5

*Usapatent för Foxy-5

*Utfall i Q4 2013 – Q1 2014 av Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Eventuell exit – uppköp av Foxy-5-projektet eller bolaget i Q4 2013-Q2 2014

löparns bild
 • löparn
 • Kön: Man
 • Ålder: 67
 • Yrke: Nej men är aktiep...

En ny intressant blogg om WntResearch med vetenskaplig vinkling och med slutsatser som

"Här finns en receptor, man har en molekyl, man har en tydlig effekt. Allting är serverat på silverfat, eller ännu bättre, guldfat."

Eftersom jag själv verkar portad på Redeye är det inte min blogg.

max 50 000 tecken

Avbryt
* Den information som förmedlas av våra experter är allmän och inte personligt riktad.
STÄNG